Fluorforbud fra starten av sesongen 2023/2024

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2023

IFSS har vedtatt at det fra sesongen 2023/2024 forbys fluorprodukter som brukes i skipreparering, preparering av sledebelegg og støpt inn i sledebelegg, på grunn av helserisikoen og skadene dette påfører dyr og mennesker. NHF følger IFSS sitt påbud og fluorprodukter er dermed også forbudt i Norge fra og med denne sesongen. 

Les mer om hvordan du kan rense skiutstyret her:

En fluorfri virksomhet (skiforbundet.no)

Men fluorforbudet påvirker også utøvere av slede sprint-, mellomdistanse og langdistanse. For i tillegg til preparering av belegg, er det også i enkelte sledebelegg er det støpt inn fluor. 

NHF har vært i kontakt med en norsk leverandør på sledebelegg for å belyse bruken av fluor i hundekjøring og fikk følgende svar: 

Det er ihvertfall to produsenter som leverer sledebelegg med innblandet fluor. Jeg selv har valgt å ta et standpunkt i forhold til dette med bruk av fluor, og at vi med viten og vilje har valgt å fortsette å utsette naturen vår for dette selv om skadeomfanget ved bruken har vært kjent i flere år. Resultatet av dette er at vi har valgt å utelate fluor fra årets produksjon av belegg. Bare på årets bestilling av belegg gjelder dette nærmere 300 par med belegg som tidligere ville ha inneholdt fluor.

Hundekjørere skraper beleggene sine med en stålsikkel for å forbedre gliden. Når de gjør dette skraper de av deler av plastbelegget for å få frem ny frisk såle. Dette gjøres i all hovedsak på sporet, i hundegården, i startområdet eller andre steder utendørs. Det belegget som skrapes av blir nok i all hovedsak liggende igjen i naturen da det er vanskelig å samle opp og kildesortere, og dette avskrapet inneholder fluor. Kjører de over en stein og det blir en rille i belegget, ligger det en konsentrert mengde belegg igjen i sporet på akkurat dette punktet. Inneholder belegget fluor, ligger det fluor igjen i sporet.

Vi oppfordrer alle våre utøvere til å ta hensyn til naturen vår og dyra som lever der, og avvikle all bruk av smøring av sledebelegg og ski med voks som inneholder fluor.  

Så raskt vi har utstyr for testing av utstyr vil det ble iverksatt testing av utstyr. 

Foto: Ivar Johan Sørli
Norges Cup Nordisk stil 2024 

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2023

Senior:

12. januar: Innherred sprint snøre 1-spann ca 7 km

14. januar: Innherred distanse snøre 2-spann ca 18 km

27. januar: Nittedalsløpet pulk 1-spann

28. januar: Nittedalsløpet snøre 1-spann

17. februar: NM del 1 combined 1-spann 15 km

24. februar: Grenland / Bærum pulk 1-spann 25 km

16-17. mars: Sepallaløpet 1-spann

Junior:

12. januar: Innherred sprint snøre 1-spann ca 7 km

14. januar: Innherred distanse snøre 2-spann ca 18 km

27. januar: Nittedalsløpet pulk 1-spann

28.januar: Nittedalsløpet snøre 1-spann

17. februar: NM del 1 combined 1-spann 10 km

24. februar: Grenland / Bærum pulk 1-spann 15 km

16-17. mars: Mini Seppala 1-spann


Norges Cup Nordisk stil har 7 løp, 6 som teller.
Rookiekurs for veterinærer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Des 2023

Veterinærer er en påkrevd og viktig ressurs på hundeløp. Rekruttering av Stevneveterinærer og løpsveterinærer er derfor en stor og viktig oppgave som utføres av Racevets. Ikke alle veterinærer har imidlertid spisskompetanse på vurdering av BCS, sykdommer og skader knyttet til hunder og langdistanse sledehundløp.  For å øke kompetansen blant veterinærer og sikre mest mulig lik vurdering av hunder under løpene, gjennomføres det derfor opplæringstiltak for de veterinærene som er med på sledeløp for første gang.

Norges Hundekjørerforbund arrangerte i fjor et Rookiekurs for veterinærer før Femundløpet og det deltok 7 personer. tilbakemeldingene fra deltakerne og arrangøren var positive og veterinærene fortalte at kurset hadde bidratt til at de blant annet ble tryggere på egne faglige vurderinger under løpet. Det ble også lettere å samarbeide med TD og rennleder med litt organisasjonskunnskap. Det er derfor satt opp Rookie-kurs for veterinærer også i 2024. Kursdagene er lagt dagen før Femundløpet 2024 og Finnmarksløpet 2024. Foredragsholderne er de samme som har laget kursets innhold og holdt kurset i fjor. 

Tidspunkt: 

- Tirsdag 06.02.24 på Røros

- Onsdag 06.03.24 i Alta

Det er gratis å delta på kursene for de som skal være løpsveterinærer i 2024.

Målgruppe

Målgruppen er veterinærer og veterinærstudenter som går siste år på studiet. Rookie-kurset er for de som planlegger å være med som løpsveterinærer for første gang i Norge. Kursene holdes på engelsk.

Lenke til påmelding vil bli lagt ut hos Norges Hundekjørerforbund.

Læringsmål – målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltagerne være forberedt for rollen som løpsveterinær på hundeløp i Norge, der hovedoppgaven er å bidra til god dyrevelferd. Man vil også ha fått tilført kunnskap om de mest vanlige hundehelseproblemstillinger som opptrer på løp. Innføring i gjeldende lovverk står også på dagsorden. Langdistanseløp er hovedfokus.

Det vil også bli praktiske øvelser knyttet til utførelse av jobben som løpsveterinær. Det gjør det tryggere å jobbe på sjekkpunkt og lettere å stole på egne avgjørelser i en hektisk konkurransesituasjon.

Kursholdere

- Kitty Marie Killi Jevne, veterinær og dyrekiropraktor. Kitty er en erfaren stevneveterinær fra alle de lange løpene i Norge og en del av nettverket RaceVets. Kitty er medlem av Norges Hundekjørerforbunds Etikk- og samfunnskomité (ESK), har selv 10 huskier og er ofte ute med spannet sitt.

- Geir Wiik, kiropraktor og dyrekiropraktor. Geir har lang erfaring som langdistanse hundekjører og har kjørt både Femundløpet, Finnmarksløpet og Pasvik Trail. Geir har holdt mange kurs og forelesninger om hundekjøring, skadeforebygging og kenneldrift. Han har tidligere vært TD (dommer) i hundekjøring og er godkjent Dyrevelferdskontrollør (DVK) i NHF. Foto: Kitty Marie Killy Jevne

Er du veterinær og har lyst til å bidra på våre sledehundløp kan du ta kontakt med ansvarlig for rekruttering i Racevets, Celine Laforet på e-post: celine.kaae@gmail.com


Foto: Marte Stenland Jørgensen
RaceVets – organiseres under NHF

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Des 2023

Foto alle bilder: Marte Stenland Jørgensen under Finnmarksløpet 2023

Nettsak NHF 18.12.2023

Det har over tid vært dialog mellom NHF og RaceVets ved Arild Jøssund og Kjerstin Iversen, med tanke på hvordan NHF kan støtte opp om og bidra i deres arbeid, samtidig som RaceVets opprettholder sin integritet og selvstendighet.

NHF har administrative ressurser som vil være viktige for at nettverket RaceVets skal kunne drive videre sin faglige virksomhet som veterinærer på løp. Løp og arrangører trenger veterinærene, RaceVets trenger administrativ bistand. En tettere kobling vil også gjøre det enklere for arrangører å rekruttere veterinærer til sine løp.

Racevets fortsetter sitt arbeid som tidligere med å rekruttere og fordele veterinærer på de store løpene, men jobber nå med å flytte sin hjemmeside over til NHF sin side, slik at de får en egen fane eller "knapp" hvor de kan legge ut ønsket informasjon, lister over veterinærer med erfaring som stevneveterinærer og relevant fagmateriale. 

Etikk- og samfunnskomiteen (ESK) i NHF skal arbeide videre, som før.

På bakgrunn av dialogen som har pågått over tid,  vedtok NHF sitt styre torsdag 14.12.23 følgende mandat for Racevets/NHFs stevneveterinærkomité.

Mandat 

Racevets er en uavhengig komité under NHF. Med uavhengig menes at det er gjeldende lovverk og veterinærfaglige vurderinger som styrer komiteens faglige beslutninger. Deltakere har ikke verv i andre komitéer eller er ansatt i NHF. Komiteen rapporterer til forbundsstyret. Komiteen kan samarbeide med administrasjonen og tillitsvalgte etter behov. Komiteen tildeles egne midler som komiteen selv disponerer til prioriterte oppgaver. 

 

Racevets skal inviteres til styremøter når NHF behandler saker som angår veterinærfaglige spørsmål knyttet til sledehundløp. 

 

Komiteens leder har deltaker- og talerett på Fagmøter og Hundekjørertinget. Er Racevets leder forhindret fra å delta, kan et annet medlem av komiteen utpekes til å representere.

 

Racevets konstitueres av styret for en periode av 4 år (for sammensetning se NHFs lov §22.4).

 

Sammensetning: 

Gruppa består av 2-4 stevneveterinærer og deltakerne utnevnes for 4 år. 

 

Formål:

Jobbe for å fremme og opprettholde god dyrevelferd innen hundeløp.

 

Hovedoppgaver: 

 • Etablere en stabil kompetansegruppe av løpsveterinærer som vil være en naturlig samarbeidspartner for løpsarrangører, utøvere av sporten, forskningsmiljø, forvaltning og andre veterinærmedisinske sledehundorganisasjoner.
 • Jobbe for intern kompetanseheving blant løpsveterinærer innen sportsmedisin.
 • Være styrets rådgivere innen saker som angår veterinærmedisin på hundeløp.  
 • Jobbe for å fremme veterinærers interesse i løpssammenheng.
 • Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for løpsveterinærer.
 • Søke å fremme gode samarbeidsforhold mellom NHF, løpsveterinærer og hundekjørere, samt løpsarrangører. 
 • Formidle og samle ny kunnskap og informasjon via egnete forum til utøvere av sporten.
 • Formidling av veterinærmedisinsk kompetanse med relevans for hundesport.
 • Ved tildeling av midler, har komiteen et budsjettansvar 
 • Under løp vil veterinærenes hovedoppgave være å jobbe med forebyggende helsearbeid, skape en kompetanseplattform og dialog mellom veterinær og utøver og helt konkret, behandling av kritisk syke hunder.NHF viderefører tiltaket Gratis deltakelse for barn og unge på løp i 2024 også

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Des 2023

Styret i Norges Hundekjørerforbund vedtok på styremøte 23.11.23 å videreføre tiltaket «Gratis deltagelse for barn og unge» Som det fremgår beskrivelsen av ordningen vil det ikke være gratis for juniorer å delta i langdistanseløp, men startkontingenten blir kraftig redusert.

Prøveprosjektet fra Norges Hundekjørerforbund har vært virksomt fra 01.01.2023 og ut sesongen 2023.

Saksfremlegg og vedtaket forbundet fattet 23.11.23 lyder slik:

«Alle løp for barn og ungdom opp til 19 for nordisk og barmark og 18 år for slede, bortsett fra NM og langdistanse, skal ha gratis påmelding. Klubbene får tilskudd på kr. 350 pr deltakende på ordinære løp, og kr. 150 på lavterskelløp. For langdistanseløp gis det et tilskudd på kr. 1000 pr deltakende junior. Tilskuddet skal gå til fradrag på startavgiften til juniorene. Alle løp som skal få refundert startavgift må være terminfestet.

Resultatet av innføringen har hittil hatt en kostnad på kr 80000, og det forventes at det kommer inn noen flere rapporter fra løp de siste månedene, slik at kostnaden for 2023 vil bli på rundt kr 100.000.

Det er vanskelig for administrasjonen å vite om tiltaket har gjort at flere barn har deltatt på løp, da vi ikke har tall på antall barn som har deltatt på løp i 2022, men vi vet at hittil i 2023 har 245 barn deltatt på løp hvor klubbene har søkt om støtte. Vi mener tiltaket bør videreføres for 2024, da det er i tråd med idrettens storsatsing «økonomi som barriere». Administrasjonen har mottatt flere henvendelser fra klubber som setter stor pris på tiltaket, og som mener dette har en positiv effekt for rekrutteringen, og det å holde på utøvere til de blir seniorer.

Vedtak:

Tiltaket videreføres for 2024, og evalueres i mai, slik at den evalueres før ny sesong igangsettes.»

Bakgrunn

Det er viktig å minne om bakgrunnen for at NHF innførte dette tiltaket forrige sesong.

Den økonomiske belastningen på familieøkonomien har hatt blitt stor i forbindelse med

Økte renter, høye energipriser og økt prisnivå på alle typer varer har ført til ekstra belastninger på norske husholdninger og familier. Dette er et faktum som erfaringsmessig lett går ut over deltagelse i idrett. Gjennom dette tiltaket ønsker NHF å gjøre den økonomiske barrieren mindre og dermed gjøre det mulig for flere barn og unge å delta på løp.

Vi vet av erfaring at dette har vært et godt bidrag til juniorer som kjører langdistanse. Det er et økonomisk bidrag, men ikke bare det; det er også et anerkjennelse av hvor viktige juniorene er for utvikling og sportens framtid.
Opplegg for trenerkurs og treneroppfølging for 2024 er nå klart!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Des 2023

Oversikt over kurs og samlinger for trenere 2024 er nå klart! Vi setter enorm pris på trenerne våre, og ønsker motiverte og faglig dyktige trenere. Derfor prioriterer vi en god trenerutdanning, og tett oppfølging av trenerne. Det skal være givende å være trener! 

 • For 2024 vil oppfølgingen av trenerne forsterkes - ved at vi får inn en ny person i treneroppfølgingsteamet! 
 • Det vil avholdes trenersamling, trener 2 kurs og minimum et trener 1 kurs. Disse ligger nå ute i aktivitetskalenderen. https://www.sleddog.no/next/p/74113/kurs-og-aktiviteter-20232024
 • Det blir avholdt 4 - 6 trenermøter via teams gjennom året, for oppfølging av trenerne.
 • Det er fortsatt rom for å arrangere trener 1 kurs lokalt. Følg med i aktivitetskalenderen for oppdatert informasjon. Klubber som har interesse av trener 1 kurs i sitt område, kan ta kontakt med Monika Hallan på monika.hallan@sleddog.no

Vi ser fram til et spennende år på trenerfronten, og ser med glede på økende aktivitet og medlemstall! 

Hilsen Monika, trenerutvikling 
Film fra VM hundekjøring barmark i Spania!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Des 2023

Her kan du se film fra VM i Spania! 

Film fra VM

Siste frist for bestilling av microchip og lisenser tirsdag 19. desember

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Des 2023

Siste frist for bestilling av microchip og lisenser tirsdag 19. desember 

Kontoret holder stengt fra 20. desember til 2. januar. 

Vi ønsker alle en god jul! 

Hilsen oss på forbundskontoret :) 
Arrangørmøte Nordisk Stil

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Des 2023

TKN og administrasjonen inviterer alle arrangørklubber til et informasjonsmøte, der vi kan legge felles føringer for vinterens løp innen nordisk stil. Målet med møtet er at vi skal skape løp som bidrar til at nordisk stil blir en attraktiv idrett for aktive hundeeiere og slik at toppidrettsutøverne våre blir tilbudt løp av høy sportslig kvalitet.


 • TKN og ADM vil presentere forslag til ny klasseinndeling for nybegynnere og mosjonister. Klasseinndelingen vil være et viktig ledd i utviklingen av idretten, og utøvernes mulighet for utvikling innen idretten. Målet er at alle arrangørene skal bruke samme oppsett, slik at det blir forutsigbart og ryddig.
 • Vi vil snakke om viktige faktorer for å lykkes med arrangement.Vi håper det vil stille representanter fra alle klubber som skal, eller lurer på om de skal, arrangere løp i Nordisk stil.


Vel møtt!


Møtet krever ingen påmelding.


Klikk her for å bli med i møtet


Mer informasjon finner du i aktivitetskalenderen: https://www.sleddog.no/next/p/74113/kurs-og-aktiviteter-20232024
Ny tiltaksplan for Villrein på Hardangervidda kan påvirke Hundekjørernes tilgang til fjellet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Nov 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i november i fjor i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med å lage et utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Det er regjeringen som har bestemt at det skal lages tiltaksplaner for flere av villreinområdene våre, fordi villreinen i disse områdene lever under svært vanskelige forhold som påvirker deres mulighet til å leve og formere seg.

Norges Hundekjørerforbund (NHF) leverte den 16.juni 2023 et første høringsinnspill til Statsforvalteren i Oslo og Viken som kan leses her: innspill-til-tiltaksplan-for-villrein-pa-hardangervidda-2.pdf

Første utkast til tiltaksplan for å verne villreinen på Hardangervidda

Onsdag 8 november presenterte Statsforvalteren i Oslo og Viken første utkast til en omfattende tiltaksplan for å verne villreinen på et digitalt møte der NHF deltok. De presenterte da 5 tiltakspakker som skal bedre forholdene for villreinen. 

Utdrag fra presentasjonen til Statsforvalteren i Oslo og Viken 8.11.2023:

 Vi har et godt kunnskapsgrunnlag om villreinen på Hardangervidda og mange av påvirkningene den utsettes for. Denne kunnskapen og arbeidet med tiltaksplaner viser at det må gjøres kraftfulle tiltak på flere fronter for å bedre tilstanden for villreinen på Hardangervidda, sier Gunhild Dalaker Tuseth. Hun er avdelingsdirektør i klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Villreinen på Hardangervidda er spesielt påvirket av ulike former for ferdsel. Ferdselen gjør at villreinen unngår å bruke deler av Hardangervidda. Prosjektgruppa foreslår derfor tiltak som styrer ferdselen bort fra de områdene man ønsker at villreinen skal bruke. Prosjektgruppa foreslår blant annet å prøve ut tiltak som å:

 • styre motorferdselen bort fra viktige kalvings- og oppvekstområder og vinterbeiter deler av året
 • stenge fire selvbetjente turisthytter med tilhørende stisystem (Torehytta, Hadlaskard, Hellevassbu og Lågaros)
 • legge ned eller legge om enkelte stier
 • etablere en ny turisthytte og sti i et område som er mindre brukt av villrein vest på vidda
 • regulere adkomsten på enkelte veier som er åpne for allmenn ferdsel og som frakter mennesker langt inn i villreinområdene, f.eks. Tinnhølvegen
 • på sikt etablere lang tunnel på riksvei 7 for å sikre tilgang til leveområder nord for veien

Planen skal på høring

De neste ukene vil arbeidet sluttføres, og et ferdig utkast til tiltaksplan skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. desember. Deretter vil Miljødirektoratet oversende planen til Klima- og miljødepartementet som skal sende den på en offentlig høring. Alle som ønsker det, kan dermed uttale seg til de foreslåtte tiltakene. Tiltaksplanen som utarbeides sees også i sammenheng med en stortingsmelding om villrein som Klima- og miljødepartementet arbeider med.

Opptak av møtet der tiltakene ble presentert finner du ved å trykke her.

NHF har valgt å komme med et nytt innspill der vi protesterer mot forslaget om at hundekjøring ansens å ha et "stort skadepotensiale" på villreinen og dermed skal begrenses strengere enn andre brukere av Hardangervidda, blant annet skiløpere, jegere og fotturister. Vårt andre innspillbrev kan du lese her: Innspill til forslag til verneplan for villrein presentert 8.11.2023 .pdf

NHF følger saken videre og er klar for ny runde med høring i 2024. 

Har du kommentarer til denne saken kan du kontakte oss på e-post: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no
Programmet for Labbeaktiviteter er oppdatert!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Nov 2023

Foto: Ina Bolmstedt 

NHF ønsker med dette og gi all barneidrett et felles begrep og oppsett, for å gjøre det mer gjenkjennbart for aktuelle deltakere. Barna som deltar får gjennom dette et fellesskap på tvers av klubber, som øker deres tilknytning til egen idrett. Vi vil gjøre det enkelt å komme i gang, fordi vi vil gjøre informasjon, aktiviteter, oppsett og forslag til markedsføring tilgjengelig for alle. I tillegg vil klubber som blir med på å løfte fram barneidretten, få tilbud om tett oppfølging og veiledning. Denne måten å organisere barneidretten på, er lenge benyttet i andre idretter – med stor suksess. 

Formålet med Labbeaktivitetene, er å vise barn og familier at friluftsliv og trening blir enda morsommere med en hund eller fler på laget. Gleden med hund og hundetrening, er grunnsteinen i all hundekjøring, uavhengig av nivå. Derfor ønsker vi å starte rekrutteringsarbeidet med nettopp det å ha det gøy med hund. Labbeaktivitetene flytter fokuset vekk fra hunderase, utstyr og utgangspunkt, og presenterer en form for hundekjøring som er forenelig med barns interesser. Det er derfor gjennomførbart for alle klubber, uavhengig av gren. Rekruttering til hundekjøresporten som helhet er et felles mål. 

Det er en målsetning at barna skal oppleve samarbeid med egen hund. Det å kjenne på mestringen det er å jobbe sammen med hunden gjennom løypa, legger til rette for motivasjon til å fortsette med idretten. Labbeaktivitetene inneholder derfor varierte aktiviteter som fremmer grunnleggende dressur, kontakt med hunden og fysisk trening. All aktivitet skal avholdes i henhold til NIFs barneidrettsbestemmelser, og klubber som har aktiviteter for barn må ha en egen barneidrettsansvarlig.

Program og arrangørinformasjon for Labbeaktiviteter finner du her: https://www.sleddog.no/next/p/76830/labbeaktiviteter
Kongepokal for første gang i snøreløping

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Nov 2023


Helga 14.-15.10.23 var det NM – barmark på Jømna, med Trysil Hundekjørerklubb som arrangør. Et på alle måter vellykket arrangement med svært stor deltagelse. NM barmark har konkurranser med sykkel, sparkesykkel, vogn og snøreløpig.

For første gang ble det delt ut kongepokal i grenen snøreløping. Dette er en raskt voksende disiplin både i Norge og internasjonalt. En «lett tilgjengelig» idrett da man kun trenger en hund. Det er det mange som har. Utdeling av kongepokal i denne klassen er med på å løfte fram snøreløpingen.

Vinner i herreklassen var den 23 år gamle Baste H. Olafsen fra Horten, med hunden Lykke. Baste løper for Jarlsberg Trekkhundklubb. Til daglig studerer han industriell økonomi og teknologiledelse i Trondheim. Han hadde deltagelse og en god plassering i NM som sitt mål for sesongen. Treningen har vært rettet mot dette målet hele året. Baste forteller om en litt trasig start på året med et lengre treningsavbrekk. Vår og sommer gikk med til oppbygging av egen for og motivasjon.

Selv om oppkjøringa til mesterskapet eller dagsformen løpsdagen ikke var optimal forteller Baste at han visste at han hadde lagt ned en god innsats over sommeren og at løpeformen generelt sett var god. Det skal legges til at det også var en viss porsjon løpsnerver.

Baste forteller: Vi åpnet hardt på søndag og løp det vi hadde fra start. Vi endte med å passere 4-5 løpere i løypen, noe som for oss var et uromoment da Lykke ofte blir litt for ivrig på å hilse på i forbipasseringene, derfor brukte vi en del energi på dette noe som forstyrret flyten vår i løpet. Vi kom oss heldigvis forbi uten noen uhell, og uten å tape for mye tid.

Selvsagt er vinneren svært glad og fornøyd med Norgesmester-tittel og kongepokal. Han sier det slik: Det var en utrolig følelse å kunne løfte troféet etter å ha hatt marginene på vår side når vi har lagt ned så mye innsats for å nå målet. Vi ga virkelig alt, og jeg har aldri vært så sliten etter målgang i noen konkurransesituasjon tidligere. Nervene var store da vi hørte over høyttalerne at vi hadde beste tid så langt i konkurransen og at det ville stå om små marginer mellom Mikal Lillestu og oss. Da han kom inn ble det annonsert at vi var vinnere av NM og dermed kongepokalen med knappe 1.7 sekunder.

Vi gratulerer!

I kvinneklassen var det Tessa Philippaerts (Trysil Hundekjørerklubb) som tok norgesmestertittelen og kunne hente hjem kongepokalen. Tessa er en erfaren snøreløper med bred internasjonal erfaring.

Til sammen 75 løpere, kvinner og menn, kom i mål i NM i snøreløping 2023.
Husk å delta på Åpen Time 16. November!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Nov 2023

Åpen time er et møtepunkt mellom styre/administrasjonen og klubbene! Her får miljøet et innblikk i hva forbundet jobber med, og har mulighet til å komme med innspill. Møtet er åpent for alle som ønsker. 

16. november er tema rekrutteringsarbeid. Vi vil ta for oss hvordan forbundet jobber med rekruttering, og hvilke tiltak klubbene kan benytte seg av. Det vil være åpent for spørsmål og deling av erfaringer på tvers av klubber. Økning av medlemsmassen gjør oss sterkere som organisasjon og idrett! Det er med på å øke nivået på toppidretten, sørger for flere ildsjeler som kan drive idretten framover og gir oss mer slagkraft som organisasjon. 

Vi har et ønske om at alle klubbene skal være representert, slik at vi sammen kan utvikle oss som idrett. 

PS: Åpen time, og andre kurs/møter, legges ut i aktivitetskalenderen. Se "kurs og aktiviteter". 

Vel møtt! 

Klikk her for å bli med i møtet

Velkommen til vår nye hjemmesiden!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Okt 2023

Norges Hundekjørerforbund har nylig fått seg ny hjemmeside og medlemssystem! Den har forenklet hverdagen betraktelig for administrasjonen i forbundet og vi ser at det vil forbedre medlemshåndtering, kommunikasjon og aktivitet på tvers av organisasjonsleddene i forbundet, samtid håper vi at informasjon til utøvere og nye hundekjørere vil komme mye tydeligere frem og være lettere tilgjengelig. 

Medlemshåndtering

Vi har derfor samtidig lansert gratis medlemsportal som kan tas i bruk av alle klubbene. Benytt din medlemsportal for å gi dine medlemmer en enkel måte å melde seg inn i klubben på. En god og komplett oversikt over dine medlemmer er startpunktet for å oppnå god kommunikasjon og å øke aktiviteten blant medlemmene. Idretten Online kontakter alle klubber for å tilby ny medlemsportal via deres systemer. 

Kommunikasjon

Det skal være raskt og enkelt å dele informasjon til dine medlemmer. Benytt medlemsportalen til å legge ut innlegg om hva som skjer eller send meldinger direkte til dine medlemmer og hør at det plinger i IdrettenOnline appen hos medlemmene.  

Aktivitet

Det viktigste formålet til en idrettsklubb er å sørge for gode aktiviteter for medlemmene. Legg derfor inn de aktivitetene klubben tilbyr sine medlemmer og se påmeldingene strømme på så snart medlemmene får beskjed gjennom appen. I tillegg til klubbens egne aktiviteter kan medlemmene også finne gode aktiviteter fra forbundet. I forbundets terminliste ligger alle terminfestede løp. Klubbene kan velge å ha påmeldingssystem via terminlisten eller egen påmeldingsløsning som linkes opp til terminlisten. Andre aktiviteter og kurs deles i aktivitetskalenderen. På den måten håper vi det blir lett for medlemmene å få tilgang til aktuelle aktiviteter. 
 
 Hjemmeside

Medlemsportalen er helt gratis å ta i bruk, men for de klubbene som ønsker en litt mer omfangsrik hjemmeside har vi også forhandlet gode avtaler og priser for å oppgradere fra medlemsportal. Prisene starter på 990kr/år avhengig av størrelse på klubben. Ta kontakt med www.IdrettenOnline.no for å finne ut mer. 


Vi håper dere har glede av hjemmesiden, og at mange vil benytte seg av ny og enklere medlemsportal! 
EM ON SNOW 2024

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Okt 2023

Det er foreløpig ikke kommet inn noen søknader om å arrangere EM 2024 på snø som er godkjent av IFSS. Vi kan ikke se hvordan IFSS skal kunne finne en arrangør så kort tid før mesterskapet skal avholdes, som vil arrangere et mesterskap som tilfredsstiller de krav et internasjonalt mesterskap bør ha. De skandinaviske landene har bedt om at IFSS tar en avgjørelse om mesterskapet skal gå som planlagt eller om det blir avlyst innen fredag forrige uke, men de har fremdeles ikke tatt noen avgjørelse.

Forbundet har på vegne av Norge, Sverige og Danmark tatt kontakt med IFSS, og gitt sterkt uttrykk for at vi mener dette ikke er holdbart. Dette er 3. året på rad, hvor IFSS ikke har en arrangør klart bare noen måneder før mesterskapet skal arrangeres. Vi mener dette viser lite respekt for sporten og overfor utøverne som satser all sin tid og penger på å kjempe om å være best i sin idrett.

Vi ser at det må betydelige endringer til for at vi skal løse problemet med å finne mesterskapsarrangører, og NHF har derfor tatt initiativet til å innkalle til en workshop for å diskutere hvordan fremtidens mesterskap kan se ut. Både Sverige og Finland vil delta i dette arbeidet. og vi håper det skal resultere i en modell som kan presenteres for GA i 2025.

Vi håper at en ny mesterskapsmodell skal gi utøvere og arrangører en forutsigbarhet, og at IFSS kan offentliggjøre mesterskap flere år i forvegen.

Informasjon til arrangører av løp

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 25. Sep 2023


Norges Hundekjørerforbund arbeider for at alle hundekjørerløp skal være terminfestet. Dette for å sikre at både hundevelferd og sikkerheten til utøver er godt ivaretatt. Ønsker man likevel å ikke terminfeste en konkurranse er man som medlem i en klubb knyttet til Norges Idrettsforbund, bundet til Antidoping Norge sitt regelverk. Dette gjelder også om det er en enkeltperson som står som arrangør som er medlem i en klubb tilknyttet NHF/NIF.

 

Mattilsynets forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser er til enhver tid gjeldende, og løp som ikke er terminfestet må ha:

 • Dyrevelferdskontrollør på alle løp

 • Stevneveterinær ved løp som er lengre enn 320 km eller der det er flere enn 6 hunder i spannet og flere enn 20 spann som konkurrerer.

 

Skal man arrangere et løp som ikke skal være terminfestet kan man ikke benytte NHFs regelverk, heller ikke NHFs TDer. 
NHF Konkurransereglement oppdatert med tingforslag

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Sep 2023

Da er endelig NHK Konkurranseregler ferdig redigert og klar for å tas i bruk.

Det har dessverre tatt litt tid, da regelverket har inneholdt noen feil som måtte rettes opp.

NHF-KONKREGLER - styrets forslag til tinget 2023 V1 230506 (002) oppdatert 25.9.2023.pdf

Rookiekurs – kunnskap gir trygghet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Aug 2023

Av: Eli Vogt Godager

Skal du starte med langdistanse hundekjøring er et Rookiekurs bra å få med seg. Ikke minst er det viktig å delta på et slikt kurs hvis du skal ut å kjøre et langdistanseløp for første gang. Flere løp har også gjennomført Rookiekurs som et kvalifiseringskrav.

Men Rookiekurs er ikke viktig bare for kvalifisering til løp. Det er en viktig måte å lære mer om langdistanse hundekjøring på og et verktøy for å bli tryggere bak sleden. Deltagerne får også muligheten til å gjøre sine egne erfaringer gjennom Rookiekursenes praktisk del (et løp).

En viktig bonus er også flere nye bekjentskaper og folk å diskutere både gleder og utfordringer med.
For å kunne delta i Femundløpet Junior må man ha gjennomført Rookiekurs (teoretisk og praktisk del). Du kan lese mer om kvalifisering til Femundløpet her.

Norges Hundekjørerforbund har oppdatert kursplanen for Rookiekursene som arrangeres av forbundets klubber. Her kan du lese mer om innholdet i et Rookiekurs:Vi siterer fra innledningen:
“Rookiekurset er et tilbud til hundekjørere som vil begynne å kjøre løp, eller som skal kjøre løp der kurset er et krav. Gjennom kurset får deltakere en grundig innføring i grunnleggende ferdigheter og aspekter ved gjennomføring av et langdistanseløp. Målet er at deltakerne skal kunne gjennomføre et langdistanseløp på en god måte i henhold til løpsreglementet, og med hensyn til seg selv, hundene og andre utøvere.
Rookiekurset er to-delt med en teoridel og en praksisdel. Angitt varighet på kurset 10 + 12timer er et minimum

Målet med dette kurset er at deltakere som har gjennomført skal:
 • Kunne gjennomføre et langdistanseløp på en god måte, som tar hensyn til hundenes velferd, seg selv og andre utøvere.
 • Kunne ta vare på seg selv og hundene under krevende forhold.
 • Være bevist på konsekvenser av valg man tar underveis i et løp.”

Klubber som arrangerer Rookiekurs, skal følge forbundets rammer for kurset. Dette sikrer at alle som deltar på et Rookiekurs får tilnærmet samme kunnskap.

Pr 26.08.23 er vi kjent med følgende kurs:

Femund Trekkhundklubb 22.09 – 24.09.23

Dette arrangeres på Storwartz Leirskole.
Se mer om arrangementet her.

Ta kontakt med Kristin Thorsen kristinthorsen1@gmail.com

Folldal 04- – 05.11.2023 – Grimsbuhallen

Kurset arrangeres i Grimsbuhallen.

Påmelding og mer info i lenke til arrangementTa kontakt med Joanna Lignell. Mobil 90602456 eller joannalignell@gmail.com

Hamar – 11. – 12.11.23

Rookiekurset i Hamar-regionen er et samarbeid mellom Hamar Trekkhundklubb og Jønsberg videregående skole.

Kontakt Jeger Bjørnson jegbjo@innlandetfylke.no

Alta 25.-26.11.23

Alta Trekkhundklubb arrangerer Rookiekurs 25.-26.11.23.
Nærmere informasjon vil komme.

Kan hende vil også flere klubber sette opp Rookiekurs denne høsten, med gjennomføring av den praktiske delen på et av løpene som arrangeres tidlig i 2024.

Foto: Geilo Husky
Sommerleir for barn, foreldre og trekkhunder

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Aug 2023

Vi har de siste 5 årene invitert de aller yngste på sommerleir med trekkhunder. De første barna som deltok har vokst ut av tilbudet, men det kommer stadig nye til. Siden de er såpass unge har mange med en av foreldrene sine. Foreldrene og barna er med på å lage mat, og hjelpe til. Det er bare gøy.  De yngste hos oss er 6-7 år, de fleste er 10-12, og noen er litt eldre.

Leiren er gratis, for at økonomi ikke skal stå i veien for at alle barna som ønsker det skal kunne være med. Det synes vi er viktig. Noen av barna er fra familier som har en eller to trekkhunder. Vi kan tilby  gratis leir fordi: Vi fikk låne et leirsted rimelig, eller har leid rimelige hytter i nabolaget til en hytte som en av oss eier. Vi har fått støtte fra Hundekjørerforbundet via Hamar Trekkhundklubb, og fra Sibirhuskyklubben. Alt vi får i støtte går til mat, premier og noen besøk, og til å gi litt honorar til unge hjelpere og leie av fasiliteter.  I år hadde vi leir på Grøtbekklia til Jønsberg skole, og elever fra Jønsbergs hundekjørerlinje hjalp oss med kjøring og annet.

Tre kenneler stiller sine spann og vogner til disposisjon. Det er snille og rolige hunder. Vi fikk også låne noen sparkesykler, det var veldig fint. Og så hadde vi en ordentlig hundeløp med premier til alle.

Vi har kjørt spann tidlig om morgenen. Barna har stått opp tidlig og fått kjøre. På dagtid har de gått tur med hund, kost med hund og spilt fotball. Noen har syklet med hund. Vi har også dradd til en badeplass og svømt og spist is. En dag var vi på to besøk: et besøk på en bondegård med kuer, griser, kaniner med kaninunger, høner, ender, påfugl, hester og sau, katt og border collie. Barna fikk ri, og ro kano, spise is og drikke brus. Vi var også på besøk på en stor trekkhundkennel med valper og voksne hunder.

Maten har blitt laget i fellesskap: pløser, taco, pasta. Og masse nudler og brød sjokoladepålegg. Det blir lite søvn og mye kortspill på de eldste.

“Noen har trent, fått  har fått valper, noen har holdt fester, noen har vært på tur, og vi har holdt leir for den yngre generasjonen. Tenk om flere kunne være med på det neste gang vi tenker ha det.”- Johanne Sundby

Foto: Espen Fjeldstad
Uttak til VM

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Aug 2023

For de som ønsker å kvalifisere seg til VM i canicross og i scooter/ sykkelklassene så er følgende løp viktige å få med seg:
NB! For Canicross gjelder følgende løp:
– 30 sept – 1 okt. Jordbru i Asker
– 7-8 okt. Åpent KM Hedmark.
For sykkelklassene:
– KM Hedmark
– NM
For vogn:
– NM
Uttak vil baseres på resultater fra disse løpene.
Se terminliste for nærmere info om løyper.
Andre spørsmål kan rettes til Sportssjef eller arrangør
Søknad om å arrangere NM Barmark 2024

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Aug 2023

NHF ønsker å skape mer forutsigbarhet for utøvere og arrangører og er derfor glade for å allerede nå ha mottatt en søknad om å arrangere NM Barmark 2024.

Dersom det er flere som er interessert i å arrangere NM Barmark 2024 må de sende søknad til TKB ved Martin Corell, e-post: martincorell@hotmail.com

Søknadsfrist: 20. august


Viktor Sinding-Larsen NM Elverum 2021, Foto: Audun Morgestad
Kurs langdistanse hundekjøring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Aug 2023

Langdistanse hundekjøring er en særegen og spektakulær idrett. For å mestre idretten er det stort behov for arenaer for læring og kunnskapsoverføring. I forbundets kursplan for langdistanse har vi to kurstrinn, og klubbene oppfordres til å søke om å arrangere kurs – for på den måten å overføre kunnskap og erfaringer til nye kjørere. 

Introkurs: 

Introkurset er et tilbud til personer som er interessert i å begynne med langdistanse eller vil lære mer om hva idretten går ut på. Kursets program er grunnleggende og beregnet for nybegynnere. Gjennom kurset får deltakere en grunnleggende innføring i idretten og hundeholdet som kreves. Målet er at deltakerne skal få en bedre forståelse av idretten, trekkhunders behov og hvordan man ivaretar seg selv og hunder på en god måte på tur, trening og i hverdagen.


Rookiekurs (oppdatert kursplan): 

Rookiekurset er et tilbud til hundekjørere som vil begynne å kjøre løp, eller som skal kjøre løp der kurset er et krav. Gjennom kurset får deltakere en grundig innføring i grunnleggende ferdigheter og aspekter ved gjennomføring av et langdistanseløp. Målet er at deltakerne skal kunne gjennomføre et langdistanseløp på en god måte i henhold til løpsreglementet, og med hensyn til seg selv, hundene og andre utøvere.


Ønsker du og delta på noen av disse kursene? Kurs annonseres i vår terminliste. Har du spørsmål kan disse sendes til post@sleddog.no
Klubbutvikling 23 – 24

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Aug 2023

Ny høst , nye muligheter – og jeg er heldig og få fortsette og jobbe med dere enda et år! 

FOTO: AUDUN MORGESTAD 

Vi er så smått i gang med en ny tingperiode, og høsten begynner allerede å fylle seg opp med klubbesøk, kurs og arrangementer. Det er jeg skikkelig glade for!

Klubbenes miljø og aktiviteter er helt avgjørende i utviklingen av idretten, og vi ønsker å støtte klubbene mest mulig i deres arbeid. Dersom din klubb ønsker besøk av meg, ta kontakt på monika.hallan@sleddog.no for å booke tid.

Dette kan jeg bidra med:

 • Gå gjennom NIF’s opplegg for klubbutvikling sammen med klubbene
 • Arrangere klubbmøter med klubbmiljø og klubbaktiviteter som tema
 • Holde introkurs til hundekjøring for nye medlemmer, i samarbeid med klubben
 • Veilede trenere og aktivitetsledere
 • Arrangere treninger for eller sammen med klubbens medlemmer
 • Bistå med håndtering av utfordringer klubben møter

Jeg vil presisere at alle våre klubber er velkommen til å benytte seg av dette, uansett størrelse på klubben, lokasjon, gren eller nivå. Husk også at det er fullt mulig å ta kontakt med meg for en prat eller for svar på enkle spørsmål, jeg skal svare så godt jeg kan.

Fortsatt god sommer og lykke til med oppstart av høsttrening!

Hilsen Monika Hallan
Vi er i gang! Dette kan du se fram til i august!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Aug 2023

Aktiviteter i august

05.08 – Skeikampen rundt med hund https://visitskeikampen.no/arrange…/skeikampen-rundt-2023/

07. – 11.08 – Sommerhundekjøreskole trinn 1 8 – 12 år, Nittedal https://www.facebook.com/events/779192820464327?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

11. – 13.08 – Åpen treningssamling med satsningsgruppen i canicross

17.08 Webinar om NHF’s regelverk med TD Bent Aaseby

18. – 20.08 – Tur til Gaustadtoppen med Ungdomskomiteen https://www.facebook.com/events/976913590013901/?ref=newsfeed

23.08 Webinar om hunden og vi – historie, relasjoner og kommunikasjon med Per Jensen

23.08 – Kick of fellestreninger for Varde IL/Mesna trekkhundklubb. Innføring i trekktrening med hund og morsom oppstart på høstens treninger.

De fleste fellestreningene våre har også oppstart i august. Oversikt over fellestreninger finner du her. https://www.sleddog.no/arrangementer/klubbtreninger/

24.08 – Paraidrettsdag i Trondheim, med hundekjøring! https://www.facebook.com/events/2730239533780182

26.08 – Dogrun i forbindelse med Ridderdagene på Storedal. Løpet arrangeres av parakomiteen og Dogrun AS. Ridderdagene | Ridderdagene på Storedal

31.08 – Dogrun i Østmarka. Se Dogrun.no for flere løp.

Husk å følge med på TERMINLISTEN for flere aktiviteter gjennom høsten! 

Vel møtt! 
Tingprotokoll fra årets Hundekjørerting

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Jul 2023

Her er årets tingprotokoll. Gå inn og les deg opp på hvilke regelendringer som gjelder for kommende sesong og hvem som er valgt inn i styre og komiteer. Oppdatert regelverk vil bli publisert når de vedtatte endringene er skrevet inn.

Tingprotokoll 2023 signert

 
NM barmark 2024

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Jun 2023

Da har første søknaden for å arrangere barmarks NM 2024 kommet inn. Hvis det er flere klubber som tenker å søke om å arrangere mesterskapet, er det fint om dette gjøres så fort som mulig. Er ikke søknaden klar så gi en beskjed til TKB.

NHF ønsker å tildele mesterskap så tidlig som mulig for å heve standarden på arrangementet, og gjøre det så forutsigbart som mulig for deltakerne.

Frist for søknad om barmarks NM 2024, er satt til 20. august.
Kongepokal NM barmark 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Jun 2023

I år er Kongepokalen i grenen barmark tildelt klassen snøreløping for damer og herrer under NM på Elverum. Det er andre året vi har fått tildelt Kongepokal i grenen barmark, og det er spesielt hyggelig at den er satt opp i den raskt voksende klassen snøreløping. Vi har stor tro på at det blir stor deltakelse, og at det vil være mange som vil kjempe om det gjeve trofeet.

Tildeling av Kongepokal

Administrasjonen får mange spørsmål om tildeling av Kongepokalen for vinterens grener. Vi kan informere om at søknadsfristen for H.M.Kongens pokal for sesongen 2024, har frist 1. desember 2023. Tildelingen vil skje i slutten av januar 2024. Det vil si at vi ikke vil vite om vi blir tildelt kongepokal før rett i forkant av vinterens NM. Forbundet har dessverre ingen mulighet til å påvirke tidspunktet for tildelingen. Forbundet vil offentliggjøre hvilke øvelser vi søker Kongepokal for året 2024, så snart dette er besluttet.
Til løpsarrangører!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Jun 2023

Til løpsarrangører!
I år er det mange som ønsker å delta i våre løp, og mange vil delta for første gang. Vi ber derfor løpsarrangørene om å sende inn løpsinformasjon/invitasjon så fort dere har det klart 😊
Send info om:
Klasser, distanser, sted og tidspunkter + annen relevant info til post@sleddog.no senest 8 uker før løpsstart.
Husk også å avtale overnatting og bespisning med TD for dere som arrangerer terminfestet løp med TD. Det trenger ikke være hotellstandard.
Takk for at dere arrangerer løp 👏
Foto: Lena Boysen HillestadTrenerattesten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Jun 2023

NIF ønsker nå at alle forbund skal ta i bruk trenerattesten. Trenerattesten er et nettkurs, som gjennomføres på 10 – 20 minutter. Dette skal være en kvalitetssikring for at klubbtrenere som ikke har trenerbakgrunn har en grunnleggende forståelse av hva de driver med. Den er delt opp i tre forskjellige nivåer, barn, ungdom og voksne. På hvert ledd er det laget mye materiell som blir tilgjengelig når du har gjennomgått trenerattesten på et av nivåene. Dette er nyttige tips for en uskolert trener.

Trenerattesten er obligatorisk for personer som fungerer som trenere, men som ikke har trenerkurs. Trenere med trenerkurs kan selvsagt også ta trenerattesten, og få nytte av NIFs ressursside for trenere.

For å ta trenerattesten, følg denne lenken:
Nye priser for lisens

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Jun 2023

På hundekjørertinget ble det bestemt å heve Hundekjørerlisensen. Prisen for de under 18 år holdes uendret.

Her er de nye prisene for lisens sesongen 2023/2024:


Engangslisen 13-17 år100
Engangslisens fylte 13 år inneværende sesong    
100
Engangslisens over 17 år    
255
Årslisens kjører 13-17 år    
250
Årslisens kjører 13-17 år inkl DID    
750
Årslisens fylte 13 år inneværende sesong    
250
Årslisens kjører over 17 år    
550
Årslisens kjører over 17 år inkl DID    
1050
Utvidet årslisens alle aldre    
1000
Utvidet årslisens inkl DID    
1500Paraidrettsdag med hundekjøring i Trøndelag!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jun 2023

Parakontakten i Norges Hundekjørerforbund og Paraidrettssenteret i Trøndelag planlegger en paraidrettsdag til alle med funksjonsnedsettelser som ønsker å prøve ut hundekjøring!

Dato er 24.08. og vi starter fra kl 12 og kommer å være tilstede til ca kl 20.

Sted kommer vi tilbake til, men det blir i nærheten av Trondheim!

Har du en funksjonsnedsettelse og har lyst å prøve ut en idrett med hund? Vi skal få igang hundekjøring for alle, også personer med funksjonsnedsettelse og inviterer akkurat DEG til å møte oss i august, hilse på hundene, se på utstyr og prøve ut å kjøre hund selv!

Er du medlem i en av våre klubber i Trøndelag? Vi ønsker å vise frem et mangfold av hunder og har lyst å henvise mulige nye medlemmer til “deres” klubb, så ta gjerne kontakt med Wiebke.hofers@sleddog.no, så organiserer vi en flott dag for alle!

 
Toppidrettsmodellen er revidert

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jun 2023

Da toppidrettsmodellen ble vedtatt i 2022, ble det også vedtatt at den skulle revideres i juni 2023. Det er nå gjort, og ny toppidrettsmodell er lagt ut her.

Det er gjort en del endringer i toppidrettsmodellen, for å tilpasse ønsker og forventninger fra den nyansatte sportssjefen. Modellen vil sikre oss en god og forutsigbar satsing på de beste hundekjørerne i Norge.
NHF har levert innspill til tiltaksplan for villrein på Hardangervidda

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Jun 2023

Hundekjørerforbundet har i dag levert innspill til tiltaksplanen for villrein på Hardangervidda.

Du kan lese innspillet her:

NHF Innspill til tiltaksplan for villrein på Hardangervidda (2)

Følgende har bidratt til innspillet: Ivar Johan Sørli, Jo Jøldal, Geir Askim, Bjørn Kaltenborn og Rita Hallvig. Tusen takk!

Les mer om tiltaksplanen og bakgrunn for at den skal lages her.

Tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Illustrasjonsbilde fra Hardangervidda av Ivar Johan Sørli
NHF deltok på innspillsmøte om ny dyrevelferdsmelding

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Jun 2023

Norges Hundekjørerforbund er invitert av Landbruks- og matdepartementet til å delta på innspillsmøte i forbindelse med regjeringens arbeid med ny dyrevelferdsmelding, som avholdes i dag.
Tema er dyrevelferden for sports- og familiedyr. Mange gode og interessante innspill og mye går igjen hos flere.
Blant annet:
– behov for økt kompetanse blant dyreholdere om dyrs behov og velferdsindikatorer
– veterinærmangel i distriktene
– etisk avl
– obligatorisk ID- merking
– ønske om tydeligere krav til hold av hest og større hundehold
– krav til sertifisering ved anskaffelse av selskapsdyr
– økte tilskudd til Mattilsynet for oppfølging av bekymringsmeldinger om kritikkverdig dyrehold
Johanne Sundby, leder i Etikk- og samfunnskomitéen i NHF holdt innlegg.
Vi følger opp med et skriftlig innspill som skal være klart innen 15.september 2023. Har du forslag til ting som bør spilles inn? Ta kontakt med leder i ESK på e-post: j.s.sundby@medisin.uio.noTinget 2023!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jun 2023

Takk for et godt hundekjøreting!

Tinget ble avholdt på Lillestrøm, med stor deltakelse fra hele landet. Det ble fremmet mange viktige saker, som førte til gode diskusjoner rundt idretten og dens fremtid. Tinget er idrettens høyeste organ, og med det er det klubbene som legger føringer for hvilken retning idretten vår skal ta. Vi har stor tro på avgjørelsene som er tatt, og er klare for å brette opp ermene for en ny tingperiode.

Fullstendig oversikt over saker og vedtak tatt under tinget, ligger i protokollen. Her følger noen høydepunkt. Det blir egen NM klasse for parautøvere i alle grener, og leder i parakomiteen er offisielt tatt opp i styret. Klagefristen i langdistanse utvides til 120 minutter, for å gi kjørerne mulighet til å ivareta dyrevelferden. Det er satt opp nytt program for NM i nordisk stil, med blant annet egen juniorklasse i combined, NM status til snørekjøring 2 spann, flerspann pulk får minimumskrav om 2 hunder i spannet for å ivareta øvelsens særpreg, og stafetten åpner opp for klubblag uten krav til at begge kjønn er representert på laget. Distansekrav på lavterskelløp er fjernet i nordisk stil, slik at klubbene kan avholde lengre distanser på sine lavterskelløp. Det blir avholdt Gutt/Pike mesterskap i barmark, for aldersgruppen 13 – 16 år. Det ble også vedtatt revidert budsjett for 2023, og budsjett for 2024.

På tinget ble det også presentert relevante saker, som satsningen på paraidrett, overgangen til enklere IT system med Idretten Online og arbeidet med rekruttering og breddeidrett. Idretten vår er i fremgang, med en økning på rundt 10 % i medlemstall, til forskjell fra stadig nedgang i medlemstall tidligere år. Vi har en merkbar økende interesse, flere nye klubber, et godt opplegg for inkludering av parautøvere, nesten 100 nye trenere og stor aktivitet over hele landet. Vi var også beæret over å få besøk av Zaineb Al-Samarai, som vår nye idrettspresident. Takk for at du tok deg tid til å komme innom oss.

I tillegg til dette, ble det valgt representanter til styre og komiteer for kommende tingperiode. Representantene blir demokratisk valgt, med avstemning. Frode Flathagen ble valgt inn som president for to nye år, med stående applaus! Vi vil også trekke fram at det ble opprettet en egen teknisk komite for slede langdistanse, der Roger Dahl vil sitte som leder. TKS lang og TKS S/M vil vekselsvis sitte i styret. Vi gratulerer alle som er valgt inn, takker for fantastisk frivillig innsats for idretten, og ønsker dere lykke til med arbeidet!

Her presenteres styre og komiteer for tingperioden 23/34:

Styre 23/24

PresidentFrode Flathagen
1. VisepresidentEli Vogt Goddager
2. VisepresidentKari Jæger
Leder TKNPål Andersen
Leder TKS S/MLaila Leegard
Leder TKBMartin Corell
Leder UKMaren Emilie Leegard
Leder ParakomiteLinda Jolma

 

TDK – Teknisk delegert

LederAlf Stokke
NestlederSteinar Johansen

 

TKN – Teknisk komite nordisk stil

Leder Pål Andersen
Nestleder Randi Elin Lutnæs

 

TKS Lang – Teknisk komite langdistanse

Leder Roger Dahl
Nestleder Ingvild Lakseide

 

TKS S/M – Teknisk komite sprint og mellomdistanse

Leder Laila Leegaard
Nestleder Erik Krogstie

 

TKB – Teknisk komite barmark

Leder Martin Corell
Nestleder Lotte Friid Fladeby

 

UK – Ungdomskomiteen

Leder Maren Emilie Leegaard
Nestleder Mina Flathagen

 

Parakomite

Leder Linda Jolma
Nestleder Vivian Lunde Tidemann

 

ESK – Etisk komite

LederJohanne Sundby
NestlederGry Løberg

 

Lovutvalg

LederJørgen Urbye
NestlederChristian Mathiesen

 

Kontrollkomite

LederKnut Arne Holthe
MedlemStein Tage Domås
MedlemElisabeth Edland
VaraJarle Krakk

 

Sanksjonsutvalg

LederNils Finsrud
MedlemChristian Lundin
MedlemRoger Leegaard
VaraKatrine Foss

 

 

Appellkomite

LederVigdis Jøldal
NestlederMaren Loftsgaard

Vi takker med dette for en konstruktiv og positiv tinghelg!
Adelskalenderen 2023 er oppdatert!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 25. Mai 2023

Adelskalenderen for 2023 er oppdatert! En stor takk til Knut Myhre som tar jobben med å føre listene for oss!

Adelskalender Barmark 2022

Adelskalender nordisk kvinner 2023 rettet

Adelskalender nordisk menn 2023
Satsingsgruppe for canicross! – Treningsgruppe for utøvere som ønsker å utvikle seg i snøreløping

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mai 2023

Norges Hundekjørerforbund i regi av sportsjef Frode Myrvang ønsker å opprette en satsningsgruppe for Canicross-utøvere, etter ønske fra utøverne selv. Formålet med gruppen er å bidra til at utøvere som satser, skal få utvikle seg ytterligere og knytte bånd med andre utøvere på samme nivå. Canicross er vår raskest voksende gren, og Norges Hundekjørerforbund ønsker derfor å bidra til kompetanseheving innen denne grenen. Dette vil også bidra til å heve nivået på Canicross løping i Norge, og gjøre oss i bedre stand til å møte den internasjonale konkurransen.

Satsningsgruppen er for utøvere som har ambisjoner om NM-medalje og deltakelse i internasjonale mesterskap. Dette gjelder både junior og senior, kvinner og menn.

Opplegget vil bestå av samlinger og treninger, samt at utøverne knytter bånd seg imellom og dermed kan gjøre hverandre gode!

Første samling blir 11-13 august, mest sannsynlig i Selbu hvor det er en god
rigg for treningsmuligheter. Det vil bli opplegg fra fredag ettermiddag til søndag formiddag både med og uten hund. Detaljert kjøreplan for helgen kommer, og man må regne med noe egenandel.

Dersom du synes at dette høres relevant ut, ta kontakt med Frode Myrvang og skriv litt om din
motivasjon for å delta.

E-post: Innbygdaracing@gmail.com

Satsningsgruppe-Canicross_pfd-1.pdf

NB: Mailadressen i vedlegget er feil, benytt mailadressen over!

Vi bidrar til aktivitet og utvikling på alle nivåer og innen alle grener, ta gjerne kontakt med oss om du vil bidra til utvikling innen din gren! 
NHF subsidierer deltakelsen på Hundekjørertinget 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Apr 2023

Etter flere år med lav deltakelse på tinget, ønsker styret i NHF å subsidiere deltakelsen på Hundekjørertinget 2023. Hundekjørertinget er en viktig arena for medlemmene, og man ønsker at så mange klubber som mulig skal delta. Det er her fremtiden til hundekjørersporten blir bestemt, og da må eierne være tilstede.

Den subsidierte prisen for deltakelse på tinget er kr 1500 og inkluderer deltakelse på fagseminaret lørdag og tingforhandlingene søndag. Det er med overnatting på Hotel Thon Arena på Lillestrøm og inkluderer middag lørdag kveld.

For å benytte seg av den subsidierte prisen, er siste frist for påmelding 1. mai 2023. Det er kun delegater med stemmerett som får tilbud om subsidiert pris.

Det er sendt ut påmeldingsskjema til alle klubbene, og det er også lagt ut her på hjemmesiden under “Forbundstinget”

Vi håper vi vil se representanter fra ALLE klubbene på tinget.

REKRUTTERINGSTILTAK VÅR 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Apr 2023


Aktivitet er vårt aller viktigste verktøy i arbeidet med å øke medlemsmassen, og flere medlemmer er veien til videreutvikling av idretten. Vi har stor styrke i å være flere, både fordi alle medlemmer kommer med ressurser, kunnskap og innsats – men også fordi en større idrett har større gjennomføringsevne og påvirkningskraft på samfunnet rundt. Gjennom å bli flere medlemmer bygger vi opp idretten, styrker toppidretten og øker bredden.

Våren er en ypperlig tid til å sparke i gang aktivitet ute i egen klubb. Vi ser at deltakelsen på alle aktiviteter er stor på våren, fordi mange trives godt med aktivitet på barmark, været er fint og temperaturene er passende for aktivitet med hund. Våren er også lavsesong for klubbens aktive utøvere, som dermed har større frihet til å bidra med kunnskap og innsats. Her følger noen forslag til hvordan dere kan utnytte vårsola til å booste aktiviteten i egen klubb, husk at all aktivitet er positivt! Spill på klubbens ressurser og muligheter. Ta kontakt med NHF dersom du ønsker å drøfte din klubbs muligheter videre.

Lavterskel fellestreninger: Regelmessige aktiviteter er det mest rekrutterende tiltaket vi kan sette i gang. Avhold treninger som passer for alle nivåer, alle slags hunder og som krever lite utstyr. Løping har vist seg å fenge mange deltakere. Løpetreninger er enkle å avholde, og enkle å delta på. Forslag til hvordan du kan holde fellestreninger med hund finner du her:

https://www.sleddog.no/fellestrening/

Introkurs hundekjøring: Introkurset er et grunnleggende kurs for personer som er interessert i langdistanse hundekjøring, eller som er helt i startfasen. Kurset er en fin inngangsport til idretten. Kurset kan også tilpasses andre grener. Kursplan finner du her:

https://www.sleddog.no/nybegynnerkurs-arrangor/

Mini crash course i trekktrening med hund: Trekktrening med hund er i vinden, og mange hundeeiere ønsker å lære mer om hvordan de kan få mer glede av snørekjøring, sykling og løping med hunden sin. Gjennom høsten og vinteren har NHF hatt stor suksess med å tilby kurs for raseklubber og hundeklubber. Dette er tiltak klubbene selv kan gjennomføre, enten alene eller i samarbeid med NHF. Kursplan og veiledning på forespørsel.

Kontakt Monika Hallan på monika.hallan@sleddog.no

Dogrun: NHF samarbeider med Dogrun, et populært lavtersksel løp for hundeeiere. Dette er en gylden mulighet til å nå ut til et stort antall aktive hundeeiere, og knytte bånd med flere hundemiljøer. Klubber som ønsker å arrangere Dogrun må stille med 5-7 frivillige, samt skaffe nødvendige tillatelser, finne løype og lage tekst til markedsføring. Dogrun stiller med en ansatt til rigging, samt alt nødvendig utstyr, påmeldingssystem og markedsføring. Klubbene får 40% av inntektene fra startkontingenter.

Kontakt Monika Hallan på monika.hallan@sleddog.no dersom dere ønsker å arrangere Dogrun.

Labbeaktiviteter: Rekruttering av barn, når et større nettverk og legger grunnlag for framtiden til idretten vår. NHF har laget et eget opplegg for aktiviteter for barn, som skal hjelpe klubbene med å komme i gang med barneaktiviteter. Klubber som ønsker å ha aktiviteter for barn, vil få økonomisk støtte og tett oppfølging fra NHF.

Informasjon om labbeaktiviteter finner du her: Labbeaktiviteter 2.0

Paraidrett: NHF har pågående et stort prosjekt for økning av aktivitet innen hundekjøring for parautøvere. Vi jobber med å få på plass både utstyr, kunnskap og aktivitetstilbud for utøvere med funksjonsnedsettelser. Vi ser at hundekjøringens egenart gjør den til en unikt godt egnet idrett for mange utøvere med funksjonsnedsettelser.

Dersom du ønsker å bidra med aktivitet for parautøvere, kan du kontakte ansvarlig for paraprosjektet Wiebke Höfers på wiebke.Hofers@sleddog.no

Alle aktiviteter er viktige bidrag, og aktivitetsutvikling og klubbutvikling er lik rekruttering. Alle har noe å bidra med, uansett om du er erfaren utøver eller nybegynner! Dersom du eller din klubb ønsker å bruke våren på å rekruttere nye medlemmer, skal du ikke nøle med å ta kontakt. Vi gir oppfølging og veiledning underveis!

Lykke til med arbeidet, hilsen Monika Hallan, ansvarlig for aktivitet.

Seppaløpet 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Apr 2023


Seppalaløpet er et tradisjonsrikt turløp, som går over 2 dager og totalt ca 70 km. Enten man går for å vinne, eller for å delta, er antall fullførte løp et mål. Fullførte løp loggføres, og premieres ved gitte milepæler. Vi kan avsløre at ved neste løp, får vi kanskje en deltaker som fullfører sitt 50ende Seppalaløp! En stor prestasjon som premieres med Seppalastatuetten i gull 🏅

Løpet har både tur og konkurranse i fokus, og turløpere og satsende utøvere deltar side om side! Tur, seppalastemning og gode historier rundt bålet er viktige elemter i et vellykket Seppalaløp🏔️

Turrapport fra vinner av kvinner enspann, Carina Nilsen og Ebba:

«Seppala er det siste løpet i sesongen, og en av de få turløpene man har igjen. Et utrolig gøy, annerledes og fint løp. For første gang var det Norgescup- status. Det er morro at kapasitet og distanse har en stor og viktig plass i hundekjørersporten!

Vi har gledet oss hele sesongen til å stille til start på seppala. Endelig var det tid til å være på tur med bestevennen min Ebba. Vi starter med fellestart hvor damer og herrer starter sammen. I år var vi 20 løpere på start. Vi kom greit ut uten uhell og kunne senke skuldrene. Tok det veldig pent, stoppet og spiste mange ganger, og ønsket å spare så mye krefter som mulig til neste dag. Siste 15km merket jeg at Ebba var veldig sprek så lot hun løpe på litt inn i mål. I mål første dag hadde vi en knapp ledelse på ca et par minutter.

På overnattingsplassen blåste det frisk, Ebba fikk i seg godt med mat og ble pakket inn i stort ulldekken, dunjakke og egen sovepose. En fordel når man stiller i 1-spanns klassen er å ikke pakke med seg altfor mye i pulken for å gjøre det lettest mulig for hunden. Men der sparte vi altså ingen vekt.

På morgenen var hun ganske vill, spiste godt, og viste ingen tegn på å være sliten. På start ville hun være først ut. Hun tok teten, og vi ble liggende fremme i teten i en liten pulje. Så kom det noen herrer og satt fart. Vi prøvde å henge oss på, men kara ble for sterke og de dro sakte men sikkert ifra. Vi stoppet og spiste litt undeveis, så hun hadde fin fart inn i mål.

Rundt i løypene var det god stemning, folk sto plassert forskjellige steder i traseen og heiet oss frem. Fantastisk arrangert av Trysil hk, mange frivillige og en løypekjører som leverte eksemplariske trikkeskinner. Ebba og jeg sier takk for oss og gleder oss allerede til neste år.»

Vi gratulerer Carina og Ebba med fantastisk prestasjon!

Også til turrapport fra «red lantern» i kvinner enspann, Hanne Øistad og Kvit:

«Deltok på mitt første Seppala-løp i helga☀️🍫❄️ Med lånt hund, pulk, drag, sele, arvede ski + skisko, arvet anorakk og litt eget utstyr gjennomførte vi som Red Lantern både i går og i dag på hhv ca fem og ca fire timer. Kvit er en ti år gammel pensjonert langdistanse-hund jeg er med å trener i spann, og han syns det var veldig stas å få være på tur og storkosa seg på sjekkpunktet!

Så hvis du tenker at du ikke vil kjøre løp fordi du ikke kan henge på de som konkurrerer i nordisk så anbefaler jeg deg å legge lista ned litt og bli med for å ha ei trivelig helg med andre🐕👝⛷»

Vi gratulerer Hanne og Kvit med helgens største smil og sitt første gjennomførte løp!

Vi håper du også vil bli med på seppalaeventyret! Takk til alle som bidro til en fantastisk løpsopplevelse ❄️☀️
Ridderuka 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Mar 2023


I år stilte Parakomiteen for første gang på Ridderuka med egne hunder og utstyr fra Beitostølen Helsesportsenter.Vi tilbød snørekjøring med hund og interessen var stor. 2 medlemmer fra komiteen (Werner Eilertsen og Robin Mikkelsen) var, sammen med prosjektleder for paraidrett med hund, Wiebke Höfers, ansvarlige for gjennomføringen av tilbudet hele uken. I tillegg hadde vi hjelp av to jenter som ble med deltakerne ut på ski. Vi hadde fullt opp med deltakere hele uken, med synshemninger og fysiske funksjonsnedsettelser som slag, cerebral parese, ryggmargsskade og annet. Vi fikk testet ut utstyr som piggkjelker og ombygde akebrett og fikk testet hvordan man best ledsager personer med forskjellige funksjonsnedsettelser.Deltakerne var veldig fornøyde med å få testet å kjøre med hund på ski eller i kjelke.

Vi fikk masse gode erfaringer med tilpasning av utstyr, hva vi trenger av utstyr og hvilket utstyr som kan passe ved de forskjellige funksjonsnedsettelser vi møtte denne uken.

Alt i alt har dette vært en lærerik og morsom uke, med nye bekjentskaper, nytt utstyr og flere som fikk opp øyne for at hundekjøring er en idrett for alle!
Til alle klubber som har arrangert terminfestede langdistanseløp vinteren 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Mar 2023


Norges Hundekjørerforbund, ved TKS, har avsatt kr 200 000 i budsjettet for 2022-2023, til veterinærutgifter. Dette blir fordelt etter fordelingsnøkkel godkjent av NHF.

Klubber tilsluttet NHF og som har arrangert terminfestet langdistanseløp vinteren 2023 kan søke om noe refusjon. Send inn oversikt over reelle utgifter til veterinærtjenesten for løpet innen 15 april.

MVH Laila Leegaard, leder TKS
Webinarer vår/sommer 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Mar 2023

WEBINARER VÅR/SOMMER 2023

I forbindelse med vårt trener 2 kurs, setter forbundet opp en rekke webinarer gjennom våren og sommeren. Webinarene er en viktig del av trenerutdanningen, men spiller også en rolle i arbeidet med å bedre kunnskaps – og erfaringsutvekslingen i idretten vår. På bakgrunn av dette velger vi å åpne for alle medlemmer av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund. Vi ser på dette som et ledd i arbeidet for bedre hundevelferd og større idrettsglede! Alle foredragene legger opp til kommunikasjon mellom foredragsholdere og tilhørere, spørsmål og innspill er velkomment

Temaene blir som følger:

 

11.05 kl. 19.00

Ernæring for hardt arbeidende hunder, med professor Øystein Ahlstrøm

Webinaret handler om hva slags ernæring hunder trenger for å yte optimalt, og hvordan man bør legge opp fôring og vanning i forbindelse med trening. Foredraget holdes av professor ved NMBU Ås Øystein Ahlstrøm. Øystein har blant annet vært involvert i en stor studie om hundefôr utført på NMBU og har inngående kunnskap om ernæring hos hund.

 

24.05 kl. 19.00

Fra valp til voksen trekkhund med veterinær Kitty Marie Jevne, Solveig Aaseby og Malin Strid

Vi inviterer veterinær Kitty Marie Jevne, nordiskkjører Solveig Aaseby og langdistansekjører Malin Strid til å dele sine tanker og erfaringer rundt oppfølging av unge hunder. Foredragsholderne vil ta for seg ulike faser av hundens oppvekst, og legge fram hva de har fokus på og hvorfor.

 

15.06 kl. 19.00

Mental trening for utøvere i hundesport med Eva Marie Wergård

Eva har vokst opp med hund og driver med flere ulike hundesporter, inkludert agility og canicross. Hun er utdannet etolog og har forsket på innlæringsmetoder hos hund. I tillegg til dette er hun utdannet idrettspsykolog, og jobber som idrettspsykologisk rådgiver. Eva vil veilede oss på betydningen av mentale faktorer hos oss, hvordan det påvirker våre prestasjoner sammen med hundene og hvordan vi kan trene opp vår egen mentale styrke.

 

Avventer dato kl. 19.00

Opptrening av konkurransehunden med Thomas Wærner

Thomas Wærner tar oss gjennom hvordan han bygger opp sine hunder til å bli topptrente konkurransehunder. Han vil komme inn på blant annet fysisk trening, oppfølging, mentale faktorer, stell og relasjon.

 

17.08 kl. 19.00

NHF’s regelverk med TD Bent Aaseby

Bent Aaseby tar oss gjennom NHF’s regelverk, og forteller om hva du må vite for å kunne stille i løp. Han vil forklare hva ulike begreper betyr, og hvordan man forholder seg til ulike deler av reglementet. Webinaret vil også ta for seg forskriften for bruk av hest og hund i konkurranse, og hva det innebærer å konkurrere med dyr.

 

23.08 kl. 19.00

Hunden og vi – historie, relasjoner og kommunikasjon med Per Jensen

Per Jensen er professor i etologi ved Linkøpings universitet i Sverige. Han er en hyppig brukt foredragsholder og har skrevet flere bøker om relasjon og kommunikasjon mellom menneske og hund. Foredraget handler om hvordan relasjonen mellom hund og menneske har utviklet seg gjennom historien, og hvordan det påvirker vårt liv med hundene i dag.

 

Påmelding med navn, klubb og adresse sendes til monika.hallan@sleddog.no

Webinarene er et tilbud til medlemmer av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund. Dersom du ikke enda er medlem av klubb, ta gjerne kontakt med oss på samme mailadresse for veiledning.

Møtelink sendes ut til påmeldte. Av hensyn til personvern, kan vi ikke garantere at det blir tatt opptak.

Vi håper webinarene faller i smak! God vår!
Kursplanen for trener 2 2023 er klar!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Mar 2023

Vi jobber hele tiden med å forbedre og utvikle vår trenerutdanning. Nå er kursplanen for trener 2 kurset revidert, og innholdet og formen på kurset for 2023 er klart! Trener 2 kurset tar for seg trenerrollen for ungdom og voksne utøvere som ønsker å utvikle seg videre mot konkurranser. Kurset bygger videre på kompetansen fra trener 1, og gjennomført trener 1 kurs er derfor opptakskrav for trener 2.

Foredragsholderne består av erfarne trenere, spesialister på ulike felt, veterinær, TD og toppidrettsutøvere innen de ulike grenene. Teamet har totalt sett en svært inngående kompetanse om idretten.

Kurset består av

 • E-læring
 • Felles helgesamling for alle deltakere
 • Webinarer
 • Hjemmearbeid
 • Helgesamling spesifikt for gren
 • Egen praksis

Trener 2 kursplan 2023

I kursplanen finner du overordnet oversikt over innhold, form på kurset og arbeidsmetoder. Program og praktisk informasjon sendes ut til påmeldte. Påmelding sendes til Mariannebjornson.hofstad@sleddog.no

Pris: 1500 kr

Vedlegg:
Hundekjørertinget 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Mar 2023

Hundekjørertinget er Forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert år i juni. Mange organisasjoner bruker landsmøte som begrep for det samme. På Hundekjørertinget samles valgte representanter for hundekjørerklubbene våre for å diskutere og, på demokratisk vis, vedta foreslåtte nye regler og endringer i NHFs Kjørereglement, NHFs lov, handlingsplaner, strategiplaner, budsjett og økonomi og andre innmeldte saker.

Nå nærmer det seg tiden for årets Hundekjørerting. Tinget vil i år avholdes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 10.-11. juni. Det er kun mulig å delta fysisk.

All informasjon rundt tinget vil bli lagt ut på NHFs hjemmeside https://www.sleddog.no/forbundstinget/

Vi håper så mange som mulig av våre klubber, som eier Hundekjørerforbundet, vil være representert. Så sett av datoen i kalenderen. Dette er deres arena, hvor dere legger premissene for hundekjøringens fremtid.

Det er viktig å huske at delegatene som skal representere klubben må være valgt på klubbens årsmøte.

Forslag til tinget skal sendes inn av klubbenes styre senest 4 uker før tinget til post@sleddog.no.

Forslagene skal leveres på eget skjema for tingsaker, som ligger på hjemmesiden.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
2 uker før tinget på hjemmesiden www.sleddog.no.


Stemmerett på tinget:

a. Styret.
b. Representanter fra Hundekjørerkretser og/eller Hundekjørergrupper i idrettslag/hundekjørerklubber etter følgende skala:
• for medlemstall til og med 50: 1(en) representant
• for medlemstall fra og med 51 til og med 150:2(to) representanter
• for medlemstall over 150: 3(tre) representanter
• en utvalgt fra ungdomskomiteen
• en utvalgt fra kretsen

Vel møtt!
Oppsummering VM Åsarna fra Sportssjefen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Mar 2023

Etter at VM på kort varsel ble flyttet til Åsarna er jeg imponert over hva frivillige fra flere land hadde klart å få til på så kort tid. Det var gode løyper og det tekniske rundt arrangementet var godt ivaretatt. Imponert over staben av frivillige som sto på hele dagen hver dag i til dels sur vind.

Deltakelsen var nok dessverre ikke så stor som ventet på grunn av flyttingen fra Frankrike. Det spilte helt sikkert inn for mange lenger sør i Europa. Til gjengjeld var det større tropper fra Sverige og Norge og Finland.

Selv om deltakelsen var forholdsvis liten i enkelte klasser, var det ikke noe å si på nivået til de beste. Disse ville nok vært helt i toppen uansett. Så som sportssjef var det veldig fint å være vitne til mange sterke prestasjoner fra norsk side.

Været var nok en utfordring for flere av hundene, det var varmt i sola og tungt føre utover dagen, selv om det blåste en sterk vind hele tiden.

Selve lokasjonen gjorde det også vanskelig å få samlet troppene. Når folk er nødt til å bo så spredt, samtidig som det ikke finnes noen naturlige samlingspunkter innendørs skaper det utfordringer. Ved å ha et mer samlet botilbud ville vi kunne fått flere ut i løypa for å heie fram utøvere i de ulike klassene også. Slik det var nå var det nok mer naturlig for de som bodde langt unna å komme seg tilbake til bostedet etter endt konkurranse. Dette ser jeg som noe vi bør prioritere ved kommende mesterskap.

Ellers var det en del dramatikk da det ble brann i hotellet på Persåsen der en del av de norske bodde. Hadde det ikke vært for snarrådig innsats fra Petter Kristiansen i vår tropp, kunne det gått riktig ille. Han gjorde seg fortjent til litt ekstra honnør der.

Hvordan gikk det så med våre deltakere?

Vi fikk følgende 8 verdensmestere:

SM2 Trond Are Hoel

SW2 Solveig Aaseby

SP4J Tuva Buran Østgård

SP4 Erle Buran Østgård

SP8 Hege Ingebrigtsen

PW1 Marte Eirin Solhaug

PM1 Petter Kristiansen

Stafett: Lutnæs, Hillestad og Sinding Larsen

Fullstendig resultatliste finnes her: IFSS -Events (ifssevents.net)

Frode S Myrvang, Sportssjef
Spillemidler til utstyr kjøpt i 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Feb 2023

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2022 (med fakturadato i 2022).

Søknadsfristen er onsdag 15 mars 2023.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist!

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger. Gå til siden her.  Veilederen finnes også her.

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Fotballgruppen søker via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Allidrettsgrupper søker via sin idrettskrets.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din «Min idrett»-bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubbens/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig KL/BL.
 • Allidrettsgrupper: Leder og org.ansvarlig KL/BL

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/allidretten med alle underliggende grener. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Husk at merverdiavgiften skal inkluderes i søknadssummen.

For å lette behandlingen av søknadene ber vi om at fakturaer som inneholder både utstyr som det søkes om støtte til og annet utstyr merkes slik at det tydelig kommer frem på fakturaene hvilket utstyr og kostnader som inngår i søknaden.

Allidretten retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskretsen, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

Tekniske spørsmål knyttet til innsending av søknader rettes til Idrettens Support

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden.

 

Lykke til!
«Alle skal med» på hundetreff Inni Granskauen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Feb 2023

En elev går bort til hundene og legger hodet sitt på magen til hunden med strikkegenser. «Den koser med meg», sier eleven. «Se, den er så rolig og god at pulsen min synker. Det gjør godt i magen». 

«Alle skal med» er en tilrettelagt linje ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker. Linjen er utarbeidet for ungdommer som har behov for en tilrettelagt skolehverdag. «Alle skal med» ønsker å bidra med positive opplevelser som fører til økt selvstendighet, selvtillit og et positivt selvbilde. På trygge mestringsarenaer kan hver enkelt elev utforske, vokse og utvikle seg. I år er det 10 elever på linjen.

Innover der og bortover sånn

Inni Granskauen Kennel ligger som navnet tilsier relativt langt unna alt byliv. Innover der og bortover sånn, forbi kvite postkasser, så videre oppover, der finner vi Johanne Sundby og hundene hennes. Vi blir møtt av glade hundestemmer som bjeffer og uler av iver. Midt på gårdsplassen bak porten står Johanne og roper inn elevene fra «Alle skal med» med et smil om munnen; «bare kom inn alle sammen».

Redde for hunder?

Johannes innrop samler troppene på innsiden av porten hvor to godt voksne hunder møter oss, en av dem iført en hjemmestrikket genser. «Det er en av de eldste,» forteller Johanna. «Den trenger litt hjelp til å holde varmen.»  Johanne spør om noen av oss er redd for hunder. «Ja, litt», svarer en av elevene forsiktig. I samme øyeblikk kommer hunden med strikkegenser bort til eleven og dytter snuten sin rolig mot armen hennes. Eleven smiler lurt, hun ser på hunden og sier «hei». Hunden løfter blikket og ser tillitsfullt på eleven, som ler og setter seg på huk for å hilse. Hun er ikke lenger redd.

Samspill

Inne i huset på en liten skjenk med madrass ligger hunden med hjemmestrikket genser sammen med sin jevnaldrende firbente venn og slapper av. De trives aller best innendørs, hvor de nyter rolige pensjonsdager. De to eldre hundene har en helt egen ro over seg. De titter, lytter og følger med. De er tålmodige og tolerante. En elev går bort til hundene, setter seg på kne ved skjenken og legger hodet sitt på magen til hunden med strikkegenser. «Den koser med meg», sier eleven. «Se, den er så rolig og god at pulsen min synker. Det gjør godt i magen». Tenk så fint at hunder kan ha den effekten på oss mennesker. De kan bidra til at pulsen vår senkes, skape en følelse av avslapning og trygghet, og stilne den indre uroen. Hunden med strikkegenser og eleven blir et slags bilde på hvordan samspillet mellom dyr og mennesker kan skape en slags harmonisk balanse, som gagner dem begge to.

Likeverdsreformen

Johannes hunder dømmer oss ikke, de møter oss med et åpent sinn uten å være forutinntatt eller med fordommer. Hundene ser oss og møter oss med nysgjerrighet. De vil hilse og bli kjent, og bygge relasjoner. Hunder gjør ikke forskjell på folk, slik som noen folk av og til gjør. Vi ønsker å leve i et samfunn hvor det er plass til alle, med rom for ulikheter. Et samfunn hvor alle mennesker blir behandlet med samme omtanke og respekt uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Uansett hvor forskjellige vi er fra hverandre har alle mennesker én ting til felles, vi er medmennesker. Alt annet blir sekundært. Likeverd og like muligheter er ikke gitt, mange må fremdeles kjempe for dette. Regjeringen har nå lagt frem likeverdsreformen med mål om å skape et samfunn hvor det er bruk for alle. Dette stiller vi oss rakrygget bak, fordi alle er verdig sin plass i samfunnet.

Gjensynsglede

Og når vi ikke trodde det kunne bli bedre, gir Johanne oss muligheten til å komme tilbake for å prøve hundekjøring. Elevene ser håpefulle ut, dette har de sett frem til med skrekkblandet fryd. Hundene ivrer rundt oss i et herlig virvar. Johannes to gode hjelpere begynner å kle hundene i sine respektive seler og setter sammen to hundespann som skal lede oss gjennom en kilometer lang løype. Solen smiler mot oss og skaper følelsen av varme på en kald vinterdag.

Elevene inntar hundesleden den ene etter den andre, og smilene deres blir bredere og bredere. To elever ønsker å kjøre selv, stående. Johannes Pippi-lignende holdning tilsier at alle som prøver kan få det til, selv om de ikke har prøvd det før. Og Johanne hadde rett – de fikk det jammen til. Det skaper mestring.

Det er noe veldig fint ved å kunne ha slike opplevelser og erfaringer og attpåtil kunne dele dem med klassekameratene sine. Det danner et felleskap og samhold, noe som er helt nødvendig for oss mennesker. Vi trenger hverandre, fordi i likhet med hunder er også vi flokkdyr.

 

Tekst: Emma Strandvik

Foto: Anne-Linn Bjølverud
NHF presenter tre nye kongepokalvinnere vinteren 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Feb 2023

Foto: t.v og midten: Bente Stølan og t.h. Eli Vogt Godager

Forsidebilde: Jørgen Guldhaug Kalfoss

I vinter har vi hatt kongepokalløp både i Langdistanse slede, begrenset klasse på Femundløpet 450 og i NM Nordisk stil, del 1 i 1-spann, pulk på Lygna.

NHF ønsker å gratulere alle de tre kongepokalvinnerne med fantastisk bra kjøring!

Vinner av NM gull og kongepokal i slede begrenset klasse, under Femundløpet i år var Nina Wivesoll Vollen, eier av Lisjøen Husky og kjører for Hundekjørergruppa Rendalen IL. 

Foto: T.v. Anne Grethe Sætrang, t.h. Chamedia

Nina forteller dette om løpet:

Femundløpet 450 er et tøft løp. Traseen består av mye opp og ned, og noen lange etapper. Det er sårbart å kjøre med 8 hunder, tyngre for hver hund og færre hunder å ta ut. 

Denne sesongen ville jeg starte på 450 likevel. Jeg synes tanken på å kjøre 8 hunder, kontra 12 slik det er på Femund 650, var veldig behagelig. Det er mye trøkk i 12 hunder, spesielt i starten. Vi stilte med flere spann på 450, men jeg fikk lov å velge hunder først. Vi gjør stort sett all trening av hundene våre selv, min samboer Ola og jeg, og vi kjenner dem godt, styrker og svakheter. Vi har jevnlig behandling av hundene våre og vet hva vi evt må jobbe med ila. et langt løp. Hundene jeg valgte ut var stødige, rutinerte hunder som alle har bevist på tidligere løp og gjennom trening, og som jeg har god kjemi med. 

Jeg var heldig og fikk et tidlig startnummer på Femund. Jeg lå langt fram i løypen og spannet kunne gå i sitt eget tempo uten at det var mange som kjørte forbi eller at jeg tok igjen mange. Vi kjørte som vi har trent på, holdt jevn fart, lot oss ikke bli revet med av spannene med høy fart. Det var gode spor, og hundene kunne nok fint løpt enda fortere. 

Jeg visste at for å være med i toppen var jeg nødt å kjøre noen lange etapper. Vanligvis kjører vi kortere (6-7 mil) og har korte hviler (2-3 timer), så dette var en uvant kjørestil. En liten stopp på Tufsingdalen bare for å gi en fôring ble det. Etter obligatorisk hvile på Drevsjø på over 7 timer (pga tidlig startnummer) gikk turen til Søvollen hvor jeg hvilte så lenge som jeg følte jeg kunne uten å havne for langt bak (nesten 3 timer). På de lengste hvilene var jeg ute og fikk hundene til å reise seg og gå, litt uti hvilen. Dette for å få dem til å tisse slik at de sover bedre. Det ga meg også en god mulighet til å se om det var noen som var stive eller støle noe sted og som trengte massasje eller oppvarming før vi skulle ut. Det ble så to lange etapper før mål, hvor vi var flere som lå i teten. Vi har et godt bakkespann, og oppoverbakker var der vi kjørte fra konkurrentene.

Det å komme i mål som norgesmester i 8-spann og attpåtil kongepokalvinner er spesielt! Det er noe jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve. Det er mye som skal klaffe for at man skal vinne løpet. Hundene var veldig flinke, godt humør og god arbeidslyst hele veien, sporet var for det meste veldig bra, været var godt, vi fikk gode hviler og relativt lite problemer undervegs. På lange løp og med mange spann er det mye bakterier hundene blir utsatt for. Selv med godt trente hunder og “lav” hastighet kan ting skje og hunder blir tatt ut. Brytprosenten er høy, hvorfor det er slik kan skyldes flere ting: for høye ambisjoner i forhold til treningsgrunnlag, sykdom på spannet, sykdom på kjører, skader, ikke fått trent nok på det føret som kommer osv. Kanskje hadde det vært bedre med mindre obligatorisk hvile låst til ulike sjekkpunkt, slik at hundekjørerne kunne fordelt hvilen slik de selv ønsker? 

Selv synes jeg det er for mye fokus på brytprosent og for mye fokus på at det tas ut hunder. Det er bra at hunder det er noe med blir tatt ut av løpet, heller for tidlig enn for seint. Et brutt løp er heller ikke ensbetydende med dårlig dyrevelferd. Kanskje tvert imot?! Hvis vi skal diskutere brytprosent så må vi se på hvorfor man må bryte løpet? Hva kan vi gjøre for å minke smittepresset til hundene? Kan det tilrettelegges mer slik at kjørerne kan legge kjøreplan som passer bedre for den enkelte og hans/hennes hunder? 

Jeg tror vi er på riktig vei med økt fokus på god dyrevelferd. Det stiller enda høyere krav til oss hundekjørere. Det har skjedd noen endringer allerede og vi må gi det litt tid slik at logistikken rundt det hele er på plass, for kjørere, løpsarrangører, veterinærer, TD osv. 

Gleder meg til fortsettelsen. Nina Wivesoll Vollen 

 

I klassen 1-spann pulk på NM del 1 Nordisk stil på Lygna var det Trond Are Hoel fra Grenland HK som vant NM gull og kongepokal i herreklassen og Carina Nilsen fra Nittedal HK som vant NM gull og kongepokal i dameklassen. 

Foto: Privat

Carina Nilsen, fra Nittedal HK og vorsther tispen Ebba på 2,5 år, kjørte inn til NM gull både lørdag og søndag . Med seier i 1-spannklassen på søndagen ble hun også kongepokalvinner.

Carina forteller selv;

Det er jo stort å vinne kongepokalen,  og det er mye som skal klaffe på en gang så jeg er stolt og glad for at det gikk så bra denne helgen.

Jeg var egentlig veldig fornøyd med resultatene vi fikk på lørdagen, hvor Ebba gikk over all forventning, og vi vant gull i combined klassen. Da søndagen og kongepokalløpet kom, var jeg egentlig mest opptatt av at Ebba hadde fått restituert seg godt fra lørdagen og ville bare fullføre begge rundene med godt driv og avslutte mens hun fortsatt hadde masse krefter og løpslyst igjen. Så jeg startet ut med lave skuldre og fokus på en god restitusjon fra lørdagen og god gjennomføring. Men kjente raskt at Ebba var i skikkelig klar og la seg steinhardt i selen, så etter en kjapp vurdering lot jeg henne løpe på, og det holdt i fint driv hele veien inn til mål. Nå er det bare kort tid igjen til VM og formen ser ut til å være i rute. 

 

Vi har dessverre ikke lykkes i å få kontakt med Trond Are Hoel for hans kommentar før artikkelen ble trykket.

 
Opplaring rundt utbetaling av midler til prosjektet “Gratis deltakelse på løp for barn og unge”

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 13. Feb 2023

Når deltakere ikke skal betale påmeldingsavgift er det arrangørene av løp (klubber) som skal ha refusjon, ikke klubben til deltakeren. Det er arrangøren av løp som mister inntekten, når påmeldingen er gratis.

Har endret teksten fra klubb til arrangør i teksten.

Den økonomiske belastningen på familieøkonomien har blitt stor i forbindelse med økte renter, høye energipriser og økt prisnivå på alle typer varer. Vi ser at dette går utover den generelle deltakelsen i norsk idrett, hvor familier ikke kan sende barna på idrettsaktiviteter som vanlig. For å lette på den økonomiske barrieren for de yngste i hundekjøring, er det vedtatt at vi nå skal igangsette tiltak for at flest mulig kan delta. I og med at mange klubber allerede har en trang økonomisk situasjon, vil påmeldingsavgiften bli refundert arrangøren fra forbundet.

Det skal være gratis å delta på løp for barn og ungdom opp til 19 år, bortsett fra NM og langdistanse. Barn og unge opp til 18 år som deltar på langdistanseløp vil få et tilskudd på kr 1000. Tilskuddet trekkes fra påmeldingsavgiften, og arrangøren får tilsvarende refundert. For de andre klassene vil arrangøren motta støtte på kr 350 pr startende på ordinære løp og kr 150 pr deltakelse for lavterskelløp. Alle løp som skal få refundert startavgift må være terminfestet.

Arrangørene må rapportere antall deltakere på løp, senest 14 dager etter gjennomføring, med navn og klubb på hver enkelt deltaker under 18/19 år. Skjemaet ligger på NHFs hjemmeside og er vedlagt her. Arrangøren vil få overført deltakeravgiften fra forbundet når rapporten er mottatt.

Lavterskel Ordinært
Nordisk Opp til og med det året du fyller 19 Kr 150 Kr 350
Barmark Opp til og med det året du fyller 19 Kr 150 Kr 350
Sprint/mellomdistanse Opp til og med det året du fyller 18 Kr 150 Kr 350
Langdistanse Opp til og med det året du fyller 18 Kr 1000 i tilskudd

 

Prosjektets varighet er fra 1. februar 2023 til 1. februar 2024. Prosjektet vil bli evaluert i desember 2023, med intensjon om videreføring.

NB!

Det gis tilskudd til utøvere som stiller i alle aldersbestemte klasser opp til og med juniorklassen. Det gjelder alderen opp til 19 år (Sesongen man fyller 19 år) Deltakere under 19 år som stiller i seniorklasser må betale påmelding som normalt, og arrangøren vil ikke få refundert påmeldingsavgiften for disse.

RAPPORTSSKJEMA

Vedlegg:
En idrett – like muligheter for alle!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Feb 2023

I forbindelse med den nye parastrategien til NIF skal alle særforbund etablere en strategi og et tilbud til alle parautøvere som er interessert i idretten. Norges Hundekjørerforbund har fra høsten 2022 begynt med strukturert arbeid mot dette og har allerede fått kontakt med interesserte parautøvere.

Men hvem er parautøvere? Hvordan «kvalifiserer» man for å kalle seg parautøver?

En liten oppsummering for å rydde ut uklarheter!

Paraidrett er en fellesbetegnelse og defineres som idrett for mennesker med en funksjonshemming, synshemming, hørselshemming og utviklingshemming. Så alle er inkludert, om du sitter i rullestol, går med krykker, har en (eller flere) proteser, ser dårlig (eller ikke) hører dårlig (eller ikke), har balanseutfordringer, utfordringer med koordinasjon eller utholdenhet eller annet. Du er velkommen, og vi ønsker å legge til rette for at akkurat du kan delta og drive med aktiv hundekjøring!

For oss betyr aktiv hundekjøring at deltakeren selv skal kjøre hund og bedrive det som en idrett. Noen trenger ledsager, noen trenger større tilrettelegging av utstyr og noen kan delta med små tilrettelegginger.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller innspill med wiebke.hofers@sleddog.no!
Påmelding åpnet NHF Sommer-hundekjørerskole

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Feb 2023

Invitation SHKS 2023 English page 2

Bli med på Sommerhundekjørerskolen 2023, et samlingspunkt for hundeinteressert ungdom fra 13 til 18 år!  Her møtes hundekjørerungdom fra hele Norge og et mangfold andre nasjoner til en uke med erfaring- og kunnskapsutveksling med noen av verdens beste hundekjørere som trenere. Sommerhundekjørerskolen skal være med på å knytte hundekjørermiljøet sammen på tvers av nasjonalitet og treningpraksiser. 

Uka er fullspekket av spennende og lærerike aktiviteter, tilpasset både førstegangsdeltakeren og den som har deltatt tidligere. Synes du hundekjøring høres spennende ut, og du ønsker å vite mer om hva du kan gjøre sammen med egen hund, og samtidig bli kjent med andre hundeinteresserte? Ja da ønsker vi deg hjertelig velkommen. Det samme gjelder deg som allerede er aktiv i hundekjøring og ønsker å få oppfølging og innsikt i avansert treningsarbeid. Her samles vi alle til en sosial og lærerik uke.


Det blir økter med egentrening, økter med hund og teoretiske foredrag daglig.
Vi skal selvsagt også ha lagkonkurranser, stafetter og annet moro.
I år ønsker vi å ha ekstra fokus på hundevelferd, som har vært et mye omtalt tema den senere tid.

Deltaker har med egen hund som man under oppfølging av trenerteamet selv har ansvar for gjennom uka. Derfor anbefaler vi at man øver på dette i forkant. Alle friske hunder over 12 mnd. med et vennlig gemytt er velkomne til Sommerhundekjørerskolen! Vi ønsker å se et bredt spekter av hunderaser. Tisper i løpetid bes holdes hjemme av hensyn til andre hunder. Man er selvfølgelig hjertelig velkommen også uten hund.

Nederst på denne siden finner man kontakt-, påmeldinginformasjon, pakkliste og andre aktuelle dokumenter. Siden oppdateres fortløpende, så følg med!

 

Kontaktinfo

Leder SHKS: Fanny Wedde
fanwed@gmail.com – 98545813

Hovedtrener SHKS:
Pinja Korpela
pinjakorpela@hotmail.no – 45239969

Påmeldingsfrist 30. april

Innbetaling av deltakeravgiften gjøres til Norges Hundekjørerforbund og merkes med navn + SHKS 2023
Pris. 4500 nok
Kontonr: 5134 06 06306
Vipps: #100693
Frem til 20. april tilbys full refusjon av deltakeravgiften hvis noe skulle skje slik at man ikke får deltatt.

Fra 20. april har vi ikke lenger mulighet til å refundere deltakeravgiften.
Spørsmål rettes til: fanwed@gmail.com / +47 98545813

Entry fee and entry form must be send in before april 30.
Payment of entry fee has to be done on the Norwegian sleddog federations bank account number and has to be marked with name + SHKS 2023
People from abroad please take contact for payment details : fanwed@gmail.com

Link til skjemaet for påmelding: https://forms.gle/i3VQdaBMS7xVRTUy5

For mer informasjon:

Sommerhundekjørerskolen – Norges Hundekjørerforbund (sleddog.no)

Vedlegg:
“ALLE SKAL MED”- gratis aktivitet for alle med hund

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Feb 2023

Etter flere år med lav rekruttering til sporten viderefører vi prosjektet «Alle skal med». Dette er et felles prosjekt mellom klubb og forbund for å rekruttere flere barn og unge til vår sport. Hundekjørerforbundet har allerede vedtatt at alle barn og unge skal kunne delta gratis på løp, og for å støtte opp under dette tiltaket ønsker vi også gratis aktivitet.

Vi håper våre klubber vil bidra med å stryke rekrutteringen til hundekjøring, ved å arrangere aktiviteter for barn og unge. Disse aktivitetene skal ha høy takhøyde, og spiller ingen rolle om hunden er stor eller liten, alle med hund kan være med!

Norges Hundekjørerforbund inviterer derfor alle hundekjørerklubber til å søke om tilskudd til lokal aktivitet for barn og unge med start 1. februar.  Søknadsfristen er åpen så lenge vi har midler til å dele ut, så her er det førstemann til mølla. Det er avsatt kr 150.000 til prosjektet.

Det ligger noen krav til gjennomføring, som er:

 • Åpent for alle
 • Gratis deltakelse (gjelder ikke HKS og Labbeleir)
 • Overvekt av deltagere under 19 år
 • Minimum 3 deltaker som ikke er medlem av en hundekjørerklubb
 • Plan for markedsføring lokalt
 • Alle deltakere som ikke er medlem av en klubb, skal automatisk få gratis medlemskap i arrangørklubben ut sesongen
 • Aktiviteten skal være tilrettelagt for nybegynnere
 • Rapportering

Søkbare aktiviteter 2023:

Aktivitet Tilskudd:
Hundekjørerskole/Labbeleir Kr 7500
Labbetrening min 12 ganger Kr 10000
Nybegynnerkurs (2kvelder) Kr 2500
Lavterskelløp/Labbeløp Kr 3000
Ukentlig treninger min 12 ganger Kr 10000

I tillegg har NHF stort fokus på paraidrett, så har klubbene med parautøvere i sine aktiviteter, utløser dette egne tilskudd. For paratilskudd, kontakt Wiebke Höfers wiebke.hofers@sleddog.no

Klubbene må markedsføre aktiviteten lokalt. Dette kan gjøres via sosiale medier, men rekruttering ansikt til ansikt er alltid best. Still dere opp på lokale utfartssteder hvor det er naturlig å gå tur med hunden, og informer om tilbudet. Lag små flygeblad som dere setter på bilene. Heng opp informasjon ved butikker skoler osv. Klubben kan ikke forvente at folk utenfor klubbmiljøet finner informasjon om aktiviteten ved å legge det ut på hjemmesiden og egen Facebook side. På Facebook må dere dele aktiviteten med grupper i nærområdet hvis det skal ha god effekt.

Markedsføring

 • Brukshundklubber
 • Frilufts organisasjoner
 • Idrettslag – skiklubber – orienteringsklubber osv
 • Jeger Jakt og Fiskeforeninger
 • Rasehundklubber
 • Diverse interesse sider for hund (her er det mange)
 • SFO

Her er det bare å bruke kreativiteten.

Det er også lurt å bruke noen få kroner på å fremme innlegget.

Oppfølging av nye medlemmer

For å beholde de personene som har deltatt på en aktivitet, er det viktig å vise at klubben ønsker å beholde de. Dette kan gjøres ved å:

 • Ønske de velkommen til klubben på e-post
 • Informere om kommende aktiviteter i klubben
 • Oppfordre de til å være med på aktivitet
 • Oppfordre de til å ta med venner
 • Engasjere foreldrene

Alle gjennomførte aktiviteter skal rapporteres inn så fort som mulig, og senest 14 dager etter gjennomført aktivitet i eget rapportsskjema.

Har dere spørsmål kontakt administrasjonen på 99699999

SØKNADSSKJEMA

RAPPORTSKJEMA

Vedlegg:
Endring av antall deltakere og deltakerland for VM status i Åsarna

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Feb 2023

Vi har nå fått bekreftet at VM i Åsarna vil gå etter “gammelt” regelverk i forhold til antall deltakere og deltaker land i øvelsene. Antallet vil være minimum 7 deltakere og 3 deltakerland for å få VM status.

Denne regelen vil også gjelde for VM 2025.
Frode Skurseth Myrvang ansatt som sportssjef

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 31. Jan 2023

Frode Myrvang er ansatt som sportssjef fra 1 februar 2023.  Stillingen er et stort løft for forbundet, og vi ser frem til en mer profesjonell håndtering av toppidretten. Det har i lengre tid vært ønskelig med en sportssjef i forbundet, men stram økonomi har ikke tillatt dette før nå.

Frode har bred idrettsfaglig bakgrunn og har vært engasjert som trener på toppnivå i flere idretter, blant annet i kombinert, judo, bryting og friidrett. Han jobber til daglig som assisterende rektor på Peder Morset Folkehøyskole, som har et bredt spekter av linjer, deriblant en linje for Friluftsliv Jakt og Hund.

Frode er også en aktiv snørekjører, og har etter å ha kjørt med fuglehunder i noen år, gått til innkjøp av et par Graystere for å få litt mer fart i sporet.

Vi ønsker Frode velkommen på laget!
Norges Hundekjørerforbund gjør det gratis for barn og unge å delta i konkurranser.

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Jan 2023

Den økonomiske belastningen på familieøkonomien har blitt stor i forbindelse med økte renter, høye energipriser og økt prisnivå på alle typer varer. Vi ser at dette går utover den generelle deltakelsen i norsk idrett, hvor familier ikke kan sende barna på idrettsaktiviteter som vanlig. For å lette på den økonomiske barrieren for de yngste i hundekjøring, er det vedtatt at vi nå skal igangsette tiltak for at flest mulig kan delta. I og med at mange klubber allerede har en trang økonomisk situasjon, vil påmeldingsavgiften bli refundert arrangøren fra forbundet.

Det skal være gratis å delta på løp for barn og ungdom opp til 19 år, bortsett fra NM og langdistanse. Barn og unge opp til 18 år som deltar på langdistanseløp vil få et tilskudd på kr 1000. Tilskuddet trekkes fra påmeldingsavgiften, og arrangøren får tilsvarende refundert. For de andre klassene vil arrangøren motta støtte på kr 350 pr startende på ordinære løp og kr 150 pr deltakelse for lavterskelløp. Alle løp som skal få refundert startavgift må være terminfestet.

Arrangørene må rapportere antall deltakere på løp, senest 14 dager etter gjennomføring, med navn og klubb på hver enkelt deltaker under 18/19 år. Skjemaet ligger på NHFs hjemmeside og er vedlagt her. Arrangøren vil få overført deltakeravgiften fra forbundet når rapporten er mottatt.

Lavterskel Ordinært
Nordisk Opp til og med det året du fyller 19 Kr 150 Kr 350
Barmark Opp til og med det året du fyller 19 Kr 150 Kr 350
Sprint/mellomdistanse Opp til og med det året du fyller 18 Kr 150 Kr 350
Langdistanse Opp til og med det året du fyller 18 Kr 1000 i tilskudd

 

Prosjektets varighet er fra 1. februar 2023 til 1. februar 2024. Prosjektet vil bli evaluert i desember 2023, med intensjon om videreføring.

NB!

Det gis tilskudd til utøvere som stiller i alle aldersbestemte klasser opp til og med juniorklassen. Det gjelder alderen opp til 19 år (Sesongen man fyller 19 år) Deltakere under 19 år som stiller i seniorklasser må betale påmelding som normalt, og klubben vil ikke få refundert påmeldingsavgiften for disse.

RAPPORTSSKJEMA

Vedlegg:
Norge stiller med følgende løpere i VM Hundekjøring i Åsarna 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 23. Jan 2023

Norge stiller med følgende løpere i Nordisk stil under VM Hundekjøring 2023

Løperne er tatt ut med den/de hundene de stilte med på uttaksløp (det er ekvipasjen som er tatt ut). Om annen hund av en eller annen grunn skal være aktuell må det skje i dialog med trener Bente S. evt den som er med som leder for TKN til VM.

Når det gjelder Master så er alt høyst usikkert mht til hvordan det blir, men ber om de som tenker seg å delta melder inn Navn, f. dato og didnr på mail: ketil.reistad@gmail.com i tilfelle IFSS finner rom for ny påmeldingsrunde i forbindelse med flyttingen av VM.

I skrivende stund har vi ikke noen info om gjennomføringen av VM, faktisk heller ikke fått bekreftet at det blir eller hvilke øvelser som blir gjennomført (jfr. de strykninger av klasser som kom i forbindelse med det planlagt VM i Frankrike)

Følgende uttak er gjort med forbehold som nevnt over:

2 spann snøre Damer Herrer  1 spann master
Carina Nilsen Trond Are Hoel Ebbe Hartz
Solveig Aaseby Yngve Hoel
Marte Eirin Solhaug Viktor Sinding- Larsen
Eira Aaseby Petter Kristiansen
Aslaug Håvardsrud Sigurd Ø Engen

 

 1 spann snøre SWJ SW SM
Vilde Bølling Carina Nilsen Trond Are Hoel
Mathilde Clementz Solveig Aaseby Yngve Hoel
Synne Brandstad Haug Vilma H Stovner Petter Kristiansen
Mathilde Lutnæs Viktor Sinding-Larsen
Ida Mathiesen Stein Grøndalen

 

 Combined CWJ CW CM
Mina Hammer Flathagen Marte Eirin Solhaug Trond Are Hoel
Mathilde Clementz Carina Nilsen Yngve Hoel
Mari Korsvold Solveig Aaseby Viktor Sinding-Larsen
Vilma H Stovner Petter Kristiansen
Ida Mathiesen Jørgen Stølan-Thoresen
Mathilde Lutnæs

 

Pulk PWJ PW PM
Mathilde Clementz Carina Nilsen Trond Are Hoel
Tora Bøckman Solveig Aaseby Yngve Hoel
Mina Hammer Flathagen Marte Eirin Solhaug Petter Kristiansen
Aslaug Håvardsrud Jørgen Stølan-Thoresen
Mathilde Lutnæs Viktor Sinding- Larsen

Stafett Nordisk stil tas ut fra en helthetsvurdering under VM.

Norge stiller med følgende kjørere i Slede Sprint og Mellomdistanse under VM Hundekjøring 2023

Uttak til VM 2023
2-spann slede Forhåndsuttatt: Viktor Sinding Larsen
Blanka Csizmadia Trysil HK
Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK
Oda Foss Hadeland TK
Ann-Elisabeth Ohnstad JTK Reserve
Sverre Skogan Fredriksen Hamar TK Reserve
4-spann og 4-spann massstart:
Erle Mari Buran Østgård JTK
Andre Boysen Hillestad Holmenkollen SK
Tone Wiik JTK
4-spann Jr.
Tuva Buran Østgård
6-spann sprint:
Maren Emilie Leegaard JTK
Ronja Leegaard JTK
Boge Heming Leegaard JTK
Katrine Fugleberg Drammen TK Reserve
Svein Erik Teslo Ikke bekreftet
8-/åpen klasse sprint Forhåndsuttatt: Ole Petter Engli
Hege Ingebrigtsen Narvik HK
Kjetil Haukland Østre Mjøsen TK
Kjetil Hillestad Hamar TK
Mellomdistanse 6 og 12-spann:
Cathrin Sandnes Hakadal TK
Ole Johnny Dokken Hamar TK Ikke bekreftet
VM GÅR I ÅSARNA – SVERIGE 27.FEB-2. MARS

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Jan 2023

Da er det endelig besluttet at VM blir arrangert i Åsarna i Sverige 27. februar – 2. mars.

Ny invitasjon til mesterskapet kommer.
Tildeling av H.M.Kongens pokal 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jan 2023

Da har vi mottatt tildelingen av H.M. Kongens pokal. NHF har søkt om, og fått tildelt Kongepokal i følgende øvelser for 2023:

Slede Langdistanse – NM Begrenset klasse – Felles for kvinner og menn – 1 pokal

Barmark – NM Snøreløping – egen klasse for kvinner og menn – 2 pokaler

Nordisk – NM Pulk 1-spann – egen klasse for kvinner og menn – 2 pokaler

 
IFSS ser på muligheten for å arrangere VM i Åsarna 27. februar-2. mars – DE SØKER NÅ FRIVILLIGE TIL GJENNOMFØRING

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jan 2023

Som dere ser av nyhetssaken under prøver IFSS så få gjennomført VM på ny lokasjon som er Åsarna i Sverige. Det svenske forbundet støtter IFSS forsøk på å få gjennomført et VM, men hadde dessverre ingen klubb som kunne påta seg oppgaven som tekniskarrangør. IFSS ber derfor om hjelp av frivillige for å gjennomføre mesterskapet. Får de ikke nok frivillige med seg, blir de nødt til å avlyse VM 2023.

Norge ønsker å samle våre frivillige, og ber derfor de som har mulighet og ønsker å bidra til gjennomføringen av VM om å sende NHF en e-post til vibecke.schoyen@sleddog.no  senest 16. januar. Vi trenger navn, e-post, telefon, og tidsrom hvor man kan hjelpe til, samt hvilken oppgave du kan bidra med.

Som IFSS skriver i sitt nyhetsbrev er hver og en av dere som kan stille som frivillig svært viktig for at IFSS skal kunne gjennomføre mesterskapet!

Dear Members,

IFSS Council has approved to relocate the 2023 On-Snow World Championships and World Masters to Åsarna, Sweden.
The plan is to organize the event February 27th to March 2nd. (Racing days).
The reason for the IFSS Council to relocate 2023 On-Snow World Championships and World Masters to Åsarna is that they lost the event two years in a row due to Covid and rain storms/lack of snow.
The planned event will be organized by IFSS and supported by the Swedish Federation, SDSF.

IFSS are ready to organize the race but at the moment we do not have enough volunteers.
To make the event happen, IFSS are now asking for Your help to find volunteers to assist with everything from race office, start and finish staff to parking attendants etc.
We will need volunteers from February 24th to March 2nd. With not enough numbers of volunteers, the race can NOT be organized.

All persons interested to help out, please send email to sport@sleddogsport.net and coordinator@sleddogsport.net by January 16th.
Please include your name, email address and phone number, the days you can be able to help out and if you have previous experience of volunteering at a sled dog race.

You are all important and now we ask you kindly for your support so we can organize the event for our athletes.

Thank you in advance!

Yours sincerely
Ninni Hjortvall
IFSS VP of Sport
Endringer i Hundeloven (Lov om forsvarlig hundehold) fra 1.1.2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Jan 2023

Norges Hundekjørerforbund har deltatt på møter og bidratt med innspill i arbeidet med ny revidert Hundelov. Vi har spesielt lagt vekt på ferdsel i skog og mark, hundevelferd og hundens rettssikkerhet.

Den reviderte hundeloven har nå trådt i kraft den 1.januar i år, og den gamle versjonen er ikke lenger gjeldende.

Her kan du lese NHF sitt innspill til Landbruks- og Matdepartementet 

Foto: Ukjent

Foto forside: Ida Blomstedt

Under finner du en oversikt over de viktigste endringene. 

Loven har til formål å bidra til å fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. I den nye loven ansvarliggjøres hundeeier større grad enn tidligere. Det er innført et kompetansekrav for hundeeiere, politiet har fått flere muligheter til å ilegge hundeholder straff, i motsetning til tidligere, hvor det var hunden som fikk straffen. Det er også innført objektive vurderingskriterier ved hundebittskade (kilde: nkk.no)

Foto: Fanny Wedde

Krav til kompetanse hos hundeeier

Hundeholder skal

 • Forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting.
 • Sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser.
 • Sikre trygghet for hunden, folk og andre dyr ved å holde hunden under forsvarlig tilsyn, og håndtere hunden på en slik måte at den får dekket individuelle behov.

Skal du midlertidig overlate ansvaret for hunden til en annen, må du forsikre seg om at vedkommende har nødvendige forutsetninger for å utvise tilsvarende aktsomhet. Du må altså være forsiktig med å overlate hunden til små barn eller folk som av ulike grunner har vanskelig for å vurdere situasjoner eller ha mulighet til å gripe inn dersom noe skjer.

Det er ikke lovfestet at den som har hund må ha gjennomført dressurkurs eller annen utdanning. Den som har hund, skal etter loven likevel ha kunnskap om

 • hold og trening av hund
 • hundens behov, naturlige adferd og bruksområde
 • skadepotensiale hunden kan utgjøre

(lånt av: njff.no)

Trekkhundeiere vil som regel naturlig ha hunder med et aktivt liv. Men bruk av hund i konkurranse medfører et stort ansvar for hundens helse og velferd.  NHF ønsker at alle våre medlemmer forholder seg til forbundets grunnpilarer når det gjelder godt hundehold for trekkhunder. Hundene skal trenes med positive metoder uten å utsettes for frykt, smerte eller unødig belastning og skal utføre sine oppgaver med glede og iver. Hunder som trener og anstrenger seg utenom det vanlige har i tillegg behov for ekstra hvile, stell og foring tilpasset dette. Vi følger også Mattilsynets retningslinjer for hold av hund utendørs som et minimumskrav til utendørs hundehold.

Det er som sagt ikke lovfestet et krav til kurs for hundeeiere, men NHF anbefaler alle våre medlemmer å delta på forbundets Webinarer, trenerkurs eller nybegynnerkurs, samt Rookiekurs, helgesamlinger  og ukentlige treninger i en lokal trekkhundklubb.

Hundens rettssikkerhet er styrket

Det er nå lovfestet at hunden har en egenverdi, uavhengig av nytteverdien den måtte ha for mennesker. Hundeholder må ta hensyn til hundens naturlige behov og instinkter.

Intensjonen i den nye loven er at hundene er gitt bedre beskyttelse, ved at det i lovteksten er ryddet betydelig opp i sentrale begreper. Eksempelvis har ord som «angrep» og «skade» som tidligere ikke var definert, fått utfyllende beskrivelser. Det gjør at det nå er objektive kriterier som ligger til grunn når det skal fattes avgjørelser i etterkant av en hunds handlinger. Det skal nå mer til før en handling kategoriseres som angrep, og mer til før hunden kan påstås å ha påført noen en skade.

Ved en uønsket hendelse skal hunden undersøkes av veterinær som skal vurdere om helsemessige forhold ved hunden har medvirket til hendelsen.
Tidligere har det også vært mulig å avlive alle hunder i en husholdning fordi én av hundene har vært involvert i en hendelse. Denne muligheten er nå fjernet i den nye loven.

Illustrasjon: Fanny Wedde

Båndtvang

Det er fremdeles lov å ha hunden løs utenom båndtvangstidene. Det er imidlertid noen innskjerpinger, blant annet utvidete krav til kontroll over hunden. Tidligere var det en rundere formulering om aktsomhet, mens loven nå presiserer at man «i størst grad forebygger og forhindrer skader på, eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.»

Dette stiller større forventninger til at den som har hunden kan vurdere om hunden kan gå løs eller ikke, selv om det i utgangspunktet er utenom båndtvangstidene.

Når det gjelder forhold som Landbruks- og matdepartementet har avdekket, hvor det viste seg at over halvparten av kommunenes lokale båndtvangsregler er ulovlig strenge blir det noen tiltak. Landbruks- og matdepartementet skal utforme en veileder til kommunene, og også følge opp kommunene når forskriftene til hundeloven skal på høring. NHF kommer til å engasjere seg i dette arbeidet.

Ikke bind hunden rett ved en inngang

Man kan ikke forlate en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, eller ved lekeplasser. Hundeholderen skal sørge for at det er tilstrekkelig avstand til å unngå utilsiktet kontakt med mennesker og dyr når disse passerer hunden.

Mer infomrasjon om endringene i Hundeloven finner du på NKK sine sider: I 2022 får vi endelig en oppdatert hundelov – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

Du kan lese hele loven her:

Lov om endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold) – Lovdata

Illustrasjonsbilde: Gry Løberg

 

Vedlegg:
KLUBBUTVIKLING 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Jan 2023

😃

Norges Hundekjørerforbund har fokus på å utvikle klubbene våre og aktiviteter i klubbene! Ønsker du et møte med oss? Ta gjerne kontakt
Ca 02. – 09.03 skal jeg kjøre tur/retur Harstad med mulighet for mange omveier og klubbesøk på veien. Jeg kan blant annet bidra med følgende:
– Informasjon og samarbeid mellom din klubb og forbundet.
– Holde økter og følge opp trenere.
– Arrangere Kickoff for oppstart av aktiviteter.
– Holde minikurs i trekktrening med hund for hundeklubber og andre idrettslag.
– Holde klubbutviklingsworkshop i klubbene.
mm.
Holder din klubb til på denne strekningen, og kunne tenke seg et møte med meg? Send meg gjerne en mail på monika.hallan@sleddog.no
Fortsatt god vinter!
Hilsen Monika – aktivitetsmotivatorVM i Praz De Lys, Sommand er AVLYST!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Jan 2023

Dear Members, Dear athletes

Due to weather conditions beyond our control that includes extreme warm temperatures in Central Europe and very limited snow conditions at the race venue in France, IFSS Council have had to make the decision to cancel the World Championships and World Masters in Praz De Lys, Sommand planned for January 24-28, 2023. There might be some snow in the next weeks but the weather forecast shows over all warm temperatures.

IFSS will now try to find an alternative venue for the 2023 On-Snow World Championships and World Masters in order to hold a championship for our athletes. More information will be posted as soon as it will be available.

Sincerely
Helen Lundberg
on behalf of IFSS Council
Programmet til Sledehundseminaret på Bessheim er klart!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Jan 2023

Program Bessheim 2023

Program Bessheim 2023 English

Husk fristen for rabattert påmeldingsavgift er 1.februar!

Påmelding her:

https://www.deltager.no/register/#/SledehundseminarBessheim2023_1663599035

Sted/place:

Bessheim Fjellstue AS, Sjodalsvegen 2977, 2680 VÅGÅ
Telefon: (+47) 61 23 89 13 E-post: post@bessheim.no

Book overnatting/ accommodation her/here: Bessheim Fjellstue – Overnatting, og mat ved Besseggen

Registration for foreign participants can be done by e-mail to mariannebjornson.hofstad@sleddog.no. The registration is approved when payment has been completed and a copy of the transaction has been sent on e-mail together with the registration.

Registration fee can be paid into the federation’s bank account: IBAN NO16 7874 4200 791

Norwegian Sleddog Association, postbox 5000, 0840 Oslo, Norway

Informasjon

Etikk og Samfunnskomiteen i NHF (ESK) arrangerer et stort seminar , på Bessheim fjellstue den 14.-16 april 2023.

Seminaret passer alle som har en tilknytning til langdistansesporten, dvs. kjørere, handlere, veterinærer, TD-er, løpsarrangører og NHF som vil lære mer om forebyggende helsearbeid på trekkhunder. Vi håper at alle reiser fra denne helgen med økt kunnskap og forståelse for hvordan vi best mulig kan ta vare på hundene vår under trening og løp.

Det blir en praktisk innrettet helg hvor det blir fokus på forebyggende helsearbeid på trekkhund, utfordringer som kan oppstå under løp og løsninger på disse (foredrag, workshops og utveksling av erfaringer),  faglig påfyll fra erfarne løpsveterinærer , nydelig mat, masse sosialt og ikke minst: Midt i smørøyet av Jotunheimen med overdådig natur og unike muligheter for fantastiske turer med de firbente!

Har du innspill eller spørsmål kan du kontakte ESK ved Kitty på e-post KittyMarieLund@hotmail.com

Information

The Ethics and Society Committee in NHF (ESK) is planning a large seminar on 14-16 April 2023, i.e. the weekend after Easter, at Bessheim lodge in Jotunheimen, Norway.

We would like to invite everyone who has a connection to long-distance sports, i.e. drivers, handlers, vets, TDs, race organizers, NHF-representatives and others, to a large seminar where the aim is for everyone to leave this weekend with increased knowledge and understanding of other actors’ situation within longdistance racing. It will be a practically weekend where the focus will be on preventive health work on sleddogs, challenges that can arise during races and solutions to these (lectures, workshops and exchange of experiences), lectures and workshops from experienced racevets, delicious food, social activities and not least: In the middle of the mountains of Jotunheimen with gorgeous nature and unique opportunities for fantastic trips with your four-legged friends!

 

If you have input or questions, please contact ESK by Kitty on e-mail: KittyMarieLund@hotmail.com

 

 

Vedlegg: